Adaptació de la jornada laboral a les necessitats familiars

dilluns, 13 gener, 2020 - 07:55

Punt de Defensa de Drets Laborals. Article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors sobre la jornada laboral i la seva conciliació amb la vida familiar.

El Real Decret-llei 6/2019 de l’1 de març, no només va introduir el control de les hores de treball a l’empresa, sinó que també va suposar la introducció d’altres aspectes que han passat més desapercebuts però tenen una gran importància. En concret, parlem de l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors sobre la jornada laboral i la seva conciliació amb la vida familiar.

Amb anterioritat a aquesta reforma, totes les persones que volguessin adaptar la seva jornada laboral a les necessitats familiars -cura de fills menors de dotze anys o persones majors dependents-, només ho podien sol·licitar a l’empresa si també sol·licitaven una reducció de jornada -amb la seva corresponent reducció salarial-

La modificació, en canvi, autoritza a totes les persones treballadores a sol·licitar a l’empresari l’adaptació de la jornada laboral -com pot ser un canvi de torn, flexibilitat en l’inici i fi de la jornada, teletreball o similars-, sense la necessitat de sol·licitar també una reducció de jornada. Aquesta sol·licitud, que s’aconsella es faci per escrit i estigui justificada, haurà de ser contestada per part de l’empresa -també per escrit- en un termini màxim de trenta dies, temps que serà de negociació individual per tal d’arribar a una solució raonable i proporcionada que satisfaci les necessitats familiars de la persona treballadora i les necessitats organitzatives o productives de l’empresa.

En el cas que el resultat de la negociació sigui insatisfactori per la persona treballadora – és a dir, si se li denega l’adaptació de la jornada laboral- i els motius de la denegació no siguin raonables, es té dret a plantejar una demanda judicial en el termini de vint dies hàbils.

Si tens dubtes sobre aquest dret, vine a un dels Punts de Defensa de Drets Laborals que tens a la teva disposició a través de Barcelona Activa.