Els Plans de Desenvolupament Econòmic són instruments de política pública que, a diferència d’altres intervencions de desenvolupament local de l’Administració, no es defineixen en funció d’unes partides pressupostàries prèviament establertes.

En tot cas, l’anàlisi dels recursos econòmics sí que permet establir que amb caràcter anual, el Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí comptarà amb un pressupost inicial mínim de 2.000.000 € i així continuarà durant els cinc anys d’execució. En aquest pressupost s’inclouen els dos Plans de Barris que té el Districte.

En aquesta anàlisi cal tenir present que el Pla el formen tant les mesures específicament dissenyades i que podríem anomenar de nova creació, com les que ja existeixen i que en el marc del Pla s’ampliaran o reforçaran, així com les altres intervencions territorialitzades de diversos operadors municipals que el Pla integra per a la seva vocació d’espai comú d’aterratge de la dinamització del desenvolupament local del districte de Sant Martí.

Aquest és el cas de l’eix d’activació econòmica de Pla de Barris que coordina Barcelona Activa (per delegació de Foment de Ciutat que és qui lidera aquesta intervenció) i que per aquesta lògica d’integració les seves actuacions queden recollides en l’actual document.

En conseqüència, per tal que el Pla pugui tenir el rol d’agregar i fer de tractor de totes les actuacions que, al llarg de cinc anys de vigència del Pla, es considerin potencialitats que cal incorporar, es requereix un marc d’acció flexible i viu. És per això que es parla de pressupost inicial mínim i, per tant, quan els requeriments econòmics de les accions proposades demandin sobrepassar el pressupost anual, es treballarà per aconseguir finançament addicional, ja sigui en el marc pressupostari municipal o altres fonts de finançament, i al mateix temps se sumarà al pressupost la contribució del conjunt d’operadors públics i actors econòmics del territori per a l’execució completa o parcial de les mesures.

En la rendició de comptes anual del seguiment i avaluació de les mesures, s’inclourà la quantificació econòmica d’aquestes mesures per definir el cost final del Pla en cada anualitat.


A més dels estrictament econòmics, el Pla de Desenvolupament Econòmic comptarà amb un equip tècnic dedicat a la implementació de les seves mesures. Aquest equip tècnic comptarà com a mínim amb:

  • Un/a tècnic/a de la Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, que treballarà des del territori i per a tot el Districte.
  • Un/a tècnic/a de la Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, que treballarà al Besòs i el Maresme.
  • Un/a responsable tècnic/a de la Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa, que treballarà des del territori a Nou Barris i a Sant Andreu i Sant Martí.
  • Un tècnic/a de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori de Sant Martí, referents en l’àmbit d’ocupació, formació, Economia Social i Solidària i comerç.