Conclusions del procés participatiu del Pla d'Equipaments de la zona centre

04/07/2018 - 20:18

Participació. L'informe amb les 80 propostes formulades per 400 persones en aquest procés s'ha presentat als consells de barri de Sants-Badal, Sants, la Bordeta, Hostafrancs i la Font de la Guatlla.

Després de mesos de treball conjunt amb el teixit veïnal i associatiu, les conclusions i les principals propostes del procés participatiu del Pla d'equipaments s'han presentat als Consells de Barri de Sants, Sants-Badal, la Bordeta, Hostafrancs i la Font de la Guatlla.

Les 400 persones que han participat en els diversos espais i sessions han formulat 80 propostes, que es recullen en l’informe de conclusions del procés participatiu que s’ha presentat als cinc consells de barri.

Per tal de facilitar la incorporació de les propostes en la redacció tècnica del Pla d’Equipaments, s’ha fet un informe amb una orientació estratègica, classificant-les en set grans categories, 21 línies d’actuacions i diversos criteris d’actuació general o transversal.

Les propostes d’equipaments se centren en els àmbits següents: la diversificació i millora de l’accés a la cultura; la salut, l’esport i el benestar físic i social; el suport al teixit associatiu i veïnal; l’educació infantil i l’atenció a la infància; els serveis i equipaments per al jovent; la qualitat de vida de les persones adultes; i l’envelliment actiu.

Els criteris transversals s’enfoquen, principalment, a l’optimització i aprofitament de les instal·lacions existents; l’accessibilitat física i sensorial als equipaments; la millora de la relació entre els equipaments i l’espai públic; i la necessitat de dotar els barris de nous espais per a la construcció d’equipaments.

Un procés de participació en línia i sobre el terreny

Al llarg del procés de definició del Pla d’equipaments, la ciutadania ha pogut realitzar aportacions i donar suport a les diverses propostes digitalment mitjançant la plataforma de participació de l’Ajuntament, www.decidim.barcelona.

Així mateix, s’han realitzat diverses activitats de participació, com un taller d’anàlisi i identificació de necessitats amb tècniques i tècnics del Districte (18 de març), una taula rodona de debat sobre la planificació i gestió dels equipaments (18 d’abril), grups de discussió i construcció de propostes a cada barri (abril-maig), activitats a l’espai públic de cada barri de difusió i construcció de propostes (abril-maig) i un taller de debat i priorització de les propostes (18 de juny).

El procés participatiu va començar el darrer mes de gener i ha acabat aquest mes de juliol amb la presentació de les conclusions als Consells de Barri de la zones implicades.

Adjunts