El Consorci de l’Habitatge inicia l’adjudicació de 64 habitatges de protecció oficial a la Marina del Prat Vermell

06/02/2019 - 11:14

Habitatge. L’adjudicació del carrer Sovelles se suma a dues promocions d’habitatges de protecció oficial a Sant Andreu i el Poblenou tot sumant un total de 169 habitatges.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha iniciat el procediment per portar a terme entre els mesos de febrer i març el procés d’adjudicació d’un total de 169 habitatges de tres edificis diferents. D’aquests, s’adjudicaran 41 en règim de lloguer a preu assequible. Uns altres 68 pisos seran en règim de cessió del dret de superfície, mentre que els 60 habitatges restants són de venda del règim general. Aquesta setmana s’han publicat les convocatòries i les bases de cadascun dels procediments d’adjudicació.

64 habitatges a la Marina del Prat Vermell

L’edifici del barri de la Marina del Prat Vermell, s’ubica al carrer Sovelles i està promogut per Sabadell Real Estate Development SL. Consta de 64 habitatges, 4 de les quals es reserven per a afectats d’una actuació urbanística propera i la resta, els altres 60 pisos, se sortejaran en el mateix procés d’adjudicació. El règim en aquest cas serà habitatge protegit de venda de règim general. Tots els habitatges són de tres dormitoris i tenen una superfície aproximada de 67 metres quadrats, i tots ells disposen de plaça d’aparcament i traster.

68 nous habitatges al Parc i la Llacuna del Poblenou

Una altra de les promocions d’habitatges que s’adjudiquen és l’edifici que promou l’IMHAB al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, situat a la plaça de Dolors Piera 6, i que té accés també per la plaça d’Isabel Vila, 2. Es tracta d’un edifici amb 68 habitatges distribuïts en dues escales. Té planta baixa i 11 pisos, i els habitatges són d’entre 50 i 74 metres quadrats de superfície, i de 2 i 3 habitacions. A la planta baixa disposa de trasters i locals. Les obres d’aquest edifici es van iniciar al juny de 2017 i està previst que s’acabin a començaments del proper estiu. La inversió realitzada en aquest projecte ha estat de 7,7 milions d’euros, finançats exclusivament per l’Ajuntament de Barcelona.

Els pisos d’aquest edifici s’adjudiquen en règim de dret de superfície i s’ha fet una reserva  del 30% dels habitatges per a joves.

Un projecte singular a Sant Andreu

Pel que fa la segona adjudicació d’una obra de l’IMHAB, es tracta d’un dels projectes singulars que la regidoria d’Habitatge i Rehabilitació ha portat a terme aquest mandat i que se situa al barri de Sant Andreu. Amb aquest projecte ha recuperat com a edifici d’habitatges una de les naus de Can Fabra, situada al carrer de Parellada, 9.

La nau s’ha convertit en un edifici amb 46 habitatges, 41 dels quals destinats al lloguer assequible i reservats per a joves de menys de 35 anys, i els altres 5 reservats per a l’Institut de Cultura de Barcelona per a músics joves. L’edifici també compta amb un local pensat per acollir una entitat castellera.

Els habitatges de Can Fabra tenen entre 53 i 60 metres quadrats i són tots de dues habitacions. Aquest projecte també es va iniciar el juny de 2017 i s’hi ha invertit un total de 5,9 milions d’euros, també procedents exclusivament del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona.

Accedir als habitatges a través del Registre de Sol·licitants d’HPO de Barcelona

El Registre de Sol·licitants d’HPO de Barcelona, creat l’any 2008, és l’instrument a través del qual el Consorci de l’Habitatge de Barcelona gestiona l’adjudicació i la transmissió dels habitatges protegits de la ciutat de Barcelona d’una manera integral. És requisit indispensable per poder participar en els sorteigs d’aquestes tres promocions d’habitatges, haver-se inscrit prèviament en aquest registre.

La inscripció en aquest registre la poden fer persones individuals o unitats de convivència que compleixen els requisits per ser sol·licitants d’habitatge protegit: Ser major d’edat, estar empadronat a la ciutat de Barcelona, tenir un límit màxim d’ingressos econòmics per sol·licitar un habitatge de lloguer, tenir uns ingressos mínims per ser sol·licitant d’habitatge de compra, i no ser propietari de cap altre habitatge, entre altres.

El sorteig dels habitatges destinats a lloguer assequible es farà entre totes aquelles persones o unitats de convivència que ja estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants per optar a un habitatge de lloguer  i que reuneixen els requisits per optar-hi. Avui ja s’han publicat les llistes de les persones inscrites al Registre que es troben en aquesta situació i que participaran en el sorteig.

Pel que fa al procediment per adjudicar els habitatges en dret de superfície i els habitatges de venda, avui s’obre un termini, que dura fins al 15 de febrer, perquè aquelles persones o unitats familiars que ja estiguin inscrites al Registre, puguin presentar una sol·licitud específica per participar en el sorteig corresponent. Els sorteig d’aquests altres pisos es farà entre aquelles persones i unitats familiars que hagin formalitzat la seva voluntat de participar-hi presentant aquesta sol·licitud.

Tots tres sorteigs d’adjudicació dels pisos es faran el mateix dia: el proper 21 de març. A banda de les reserves específiques de cadascuna de les convocatòries, totes elles contenen també un 25% de reserva d’habitatges per territori i reserves d’habitatges per a persones amb diversitat funcional.

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació també està desenvolupant aquests dies un altre procés d’adjudicació.  En aquest cas d’un total de 9 habitatges ubicats en dues promocions diferents. En aquests casos ja s’ha fet el sorteig i per tant el procés es troba en una fase més avançada perquè ja existeix una llista de persones als quals se’ls assignaran els pisos.

Es tracta de 7 habitatges d’un dormitori situats a Arc de Sant Pau, 2 dels quals de contingents especials, uns altres 2 de reserva territorial i els altres 3 de contingents generals. Els altres dos habitatges, també d’un dormitori, estan situats a la promoció de Doctor Aiguader.

Durant aquest mandat, en total, l’Ajuntament de Barcelona haurà lliurat 834 pisos de nova construcció, i sumarà  2.600 habitatges entre els que han estat entregats de promocions noves, els que s’han lliurat procedents de compres d’edificis i pisos o a través de la rotació del parc.