Diagnosi

Amb 187.584 habitants l’1 de gener de 2020, Sants-Montjuïc concentra l’11,3% de la població de Barcelona. La població ha augmentat en un 1,2% en relació a l’any 2019, una evolució moderada que també s’observa al conjunt de la ciutat (+1%).

El districte de Sants – Montjuïc, ubicat a la zona sud-oest de la ciutat, abasta 2.288 ha de superfície total, que representa més de la cinquena part territori barceloní (22,6%) mentre que la superfície residencial del districte només és de 251,6 ha. És interessant destacar aquesta característica geogràfica atès que explica molts trets del perfil socio- econòmic de districte. Es reflexa per exemple en la densitat poblacional bruta (calculada a partir de la superfície total com a denominador) que és de 82 hab/ha, molt per sota de la mitjana de Barcelona (164 hab/ha). En detriment de la densitat poblacional neta (calculada mitjançant la superfície destinada a l’habitatge) la qual és igual a 745 hab/ha, on Sants - Montjuïc destaca entre els districtes més densos de Barcelona. Fet que posa de manifest la gran diferència existent entre la superfície habitable respecte l’àrea total del districte.

Taula Indicadors demogràfics i sòcio-econòmics de Sant Andreu. 2020

Per consultar tots els indicadors demogràfics, del mercat de treball, de renda familiar i d'activitat econòmica i comercial, descarrega el Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants-Montjuïc 2021-2023 en format PDF.