El pressupost esperat d’execució del conjunt d’accions contingudes en Pla serà de, com a mínim, 16.900.000 € pel període 21-23. Tanmateix, aquest pressupost podrà ser objecte de modificacions en funció de dos factors:

1. l’ús dels serveis de Barcelona Activa per part dels veïns/es de Sants-Montjuïc;

2. la disponibilitat anual de pressupost.

 

La implementació del primer Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Sants-Montjuïc es va acompanyar de la definició d’un model de governança en tot el procés del Pla: l’elaboració, la posada en marxa, el seguiment i l’avaluació. Si bé per l’actual Pla de Desenvolupament Econòmic 2021-2023 s’han mantingut una gran part dels espais de cocreació i coproducció, amb l’objectiu de millorar dinàmiques i resultats, s’han creat nous espais de lideratge els espais de governança per tal de millorar la seva operativitat. En aquest sentit, s’han posat en marxa les Unitat de Promoció Econòmica (UPE’s) que incorporen la creació de nous espais de governança, com la Taula de promoció econòmica de Districtes, el Nucli operatiu i l’espai de Districte.

Espais de lideratge

 

Unitat de Promoció econòmica de Sants Montjuïc (UPE).

Espai municipal de coordinació entre diferents operadors municipals de forma transversal, que estan

implicats en el desenvolupament socioeconòmic de Sants Montjuïc. És un instrument estratègic per promoure i fer efectiva la coordinació entre els diferents operadors municipals de forma transversal.

 

Espais de Coproducció i Cocreació

Són espais existents en el si dels quals té sentit integrar aquesta mirada de disseny i/o execució d’actuació de concretes dins la seva dinàmica habitual o espais nous que es poden crear específicament. per coproduir un projecte o actuació concreta dins el Pla. Ens referim a espais  com el Nucli Operatiu de Sants-Montjuïc, els espais amb entitats sociolaborals ( Grup de Desenvolupament Econòmic de la Marina, Comissió sociolaboral de Poble-sec i la Taula sociolaboral dels barris del centre de districte), la Taula d’Economia Social i Solidària de la Marina, la Taula d’Empreses, la Taula del sector Turístic. Aquests mateixos espais són al mateix temps espai de rendició de comptes

Des de l’òptica d’espais de rendició de comptes, en aquests espais s’informa periòdicament de l'estat d'execució del Pla: s’incentiva que els/les agents que participin avaluïn el grau de compliment de les línies estratègiques, al mateix temps que es fa un seguiment de la implementació dels projectes i es recullen propostes.

Espais impulsats des del Districte

Nucli Operatiu de Sants-Montjuïc, espai de treball que reuneix a equip tècnic de Barcelona Activa, Sants-Montjuïc i Foment de Ciutat. Amb una periodicitat quinzenal es reuneix per treballar conjuntament diferents projectes que tenen impacte a Sants Montjuïc des d’una vessant tècnica.

Espai de Districte, és l’antic espai del Grup motor del PDE que s’ha redefinit i ampliat. Està format pel nucli operatiu, equip polític, Gerència i Direcció de Serveis a les Persones i Territori, equip tècnic dels dispositius de Treball als Barris, i altres agents implicats en el desenvolupament econòmic del territori que es consideri oportú. És un espai de decisió i de posada en marxa de projectes i accions que tindran impacte al territori.

Consell d’economia, Empresa i Ocupació, òrgan consultiu i de participació ciutadana del districte de Sants-Montjuïc en l’àmbit del comerç, empresa i ocupació. Es reuneix un mínim d’un cop a l’any.

Espais d’àmbit ocupacional:  co-liderats entre el Districte i Barcelona Activa. A Sants-Montjuïc existeixen 3  espais d’intercanvi i coordinació de projectes ocupacionals, amb l’objectiu de compartir informació entre les diferents entitats i serveis que hi ha al territori, treballant la  complementarietat  i la coordinació de les accions que es porten a terme al Districte. Cada un d’aquest espais està format per entitats del seu àmbit territorial i segueix el seu propi calendari. Així, la Comissió sociolaboral del Poble-sec es reuneix un cop al mes. Per la seva part, el Grup de Desenvolupament Econòmic de la Marina i la Taula Socioeconòmica dels barris del centre de districte segueixen una periodicitat bimensual.

Grup d’Economia Social i Solidària de la Marina: espai de coproducció per promoure la economia social i solidària al barri, donar suport a les iniciatives existents del territori i impulsar la Fira d’Economia Social i Solidària anual de la Marina. En aquest espais participen entitats vinculades a les ESS de la Marina, Barcelona Activa i Districte de Sants Montjuïc

Taula d’Economia Social i Solidària de Sants Montjuïc: espai de nova creació per fer el seguiment de les accions i projectes vinculats a aquest àmbit a Sants Montjuïc. Aquesta taula tindrà una periodicitat semestral i serà un espai compartit entre les entitats d’ESS de districte i l’Administració.

Taula de Comerç: Espai de coproducció entre el teixit comercial del districte, representat pels Eixos i Associacions de comerciants. Es reuneix amb una periodicitat mensual i té com objectiu treballar en projectes per enfortir i potencial el comerç de proximitat.

Taula d’Empreses. A finals de 2017 es va crear la Taula d’Empreses de Sants Montjuïc fruit d’una demanda per part de les empreses del territori amb l’objectiu de construir un espai comú de trobada on poder dissenyar i posar en marxa projectes amb impacte al territori, així com per fer difusió de la cartera de serveis de Barcelona Activa per les empreses. Es reuneix un mínim de 2  vegades a l’any en funció dels continguts a treballar.

Taula del sector Turístic:  A finals de 2019 es crea la Taula del sector Turístic de Sants-Montjuïc, amb l’objectiu d’implicar al sector turístic en projectes comunitaris. Aquesta taula treballarà en tres eixos principals: Contractació de Proximitat i inclusiva,  Comerç de Proximitat i Economia social i solidària i Acció social estratègica.

Sessió plenària en Consell de Districte que amb caràcter anual presentarà un informe sobres grau d’execució de les mesures del Pla, així com els principals focus d’intervenció del Pla en l’any següent.