Línia estratègica

02

Reforçar el comerç de proximitat

El districte de Sants-Montjuïc no és aliè a les dinàmiques generals de pèrdua del comerç de proximitat causades per noves formes de consum, sobretot vinculades al comerç electrònic i a la proliferació de grans superfícies.

Però no només això, en el territori de Sants-Montjuïc el petit comerç mostra una implantació territorial molt desigual: d’una banda, té cinc eixos comercials potents, però de l’altra, hi ha una manca d’activitat comercial en altres zones que queden fora de l’àmbit d’aquests eixos. A més a més, també hi ha un procés de substitució del petit comerç aparellat als fenòmens de la gentrificació i turistificació de certes zones del Districte, ja que es dóna un procés de substitució del comerç tradicional per altres negocis vinculats als serveis o al comerç destinats als i les turistes o població d’alt poder adquisitiu.

Tot seguit es llisten les principals mesures que aquest Pla planteja, amb vinculació amb l’Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç a Barcelona (2017-2019), per promoure el petit comerç i reforçar el seu paper d’actor socioeconòmic de gran valor per als barris. 

Actualització i anàlisi de l’inventari d’establiments comercials del Districte

2018Mesura anual 2018

Realització d’estudis d’oferta i demanda de béns i serveis al territori

2018Mesura plurianual 2017-20128

Accions de millora de la competitivitat del comerç de proximitat

2018Mesura plurianual 2018-2021

Enfortiment i promoció de la visibilitat dels establiments comercials del Districte

2018Mesura plurianual 2018-2019

Impuls de l’associacionisme comercial

2018Mesura plurianual 2017-2021

Accions que potenciïn la implicació dels comerços regentats per persones d’origen estranger en la vida associativa i comunitària dels barris

2018Mesura plurianual 2017-2018

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.