Línia estratègica

06

Integrar les accions d’impuls de l’ocupació al Districte

La coordinació entre les diverses actuacions que es fan al territori, ja sigui en matèria laboral o una altra, és un element cabdal per avançar cap a una major efectivitat i eficiència dels recursos. La integració i coordinació d’accions permet ampliar la visió sobre el territori i les metodologies emprades, a banda que evita generar duplicitats en la intervenció. En el camp concret de les polítiques ocupacionals, la integració reconeix projectes i els reforça, generant millors itineraris, més complets i amb una major variació de recursos que aportin una mirada més complementària i més flexibilitat en la seva implementació. En aquest sentit, el PDE es planteja el repte d’avançar cap a la coordinació i el treball en xarxa continuat.

Suport i coordinació amb les xarxes d’entitats dedicades a la promoció de l’ocupació als diferents barris del Districte i coordinació dels serveis públics

2018Mesura plurianual 2017-2021

Elaboració i manteniment d’un mapa de recursos ocupacionals i formatius del Districte

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.