El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants-Montjuïc 2017-2021 incorpora un total de 41 mesures. En aquest apartat podràs consultar aquelles mesures que es troben actualment en marxa, així com el seu grau d'assoliment i notícies relacionades.

Consulta aquí l’informe anual del Pla.

Desenvolupament i economia de proximitat

 • Mesura 1.1
  Actualització anual de la diagnosi socioeconòmica que conté aquest Pla
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 2.1
  Actualització i anàlisi de l’inventari d’establiments comercials del Districte
  Progrés 5

  2018Mesura anual 2018

 • Mesura 2.2
  Realització d’estudis d’oferta i demanda de béns i serveis al territori
  Progrés 4

  2018Mesura plurianual 2017-20128

 • Mesura 3.1
  Increment de l’atenció a iniciatives econòmiques del Districte
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 3.2
  Suport financer a projectes que impulsin l’economia del Districte i dels seus barris
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 3.3
  Activació de locals i establiments buits: baixos de protecció oficial
  Progrés 2

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 3.4
  Accions de dinamització econòmica comunitària vinculades a la recuperació de la muntanya de Montjuïc
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 3.5
  Suport a l’activitat d’artesans, artesanes i artistes
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2018-2019

 • Mesura 3.6
  Foment del cotreball de qualitat i els tallers d’oficis
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 3.7
  Dinamització socioeconòmica de l’avinguda del Paral·lel
  Progrés 3

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 3.8
  Accions per a la reducció de l’escletxa digital al Districte
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 3.9
  Dinamització del teixit industrial i empresarial
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 3.10
  Creació de la Taula d’Empreses de Districte
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

Ocupació de qualitat

 • Mesura 4.1
  Increment de l’atenció a veïns i veïnes en situació d’atur
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 4.2
  Accions específiques a barris especialment afectats per l’atur
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 4.3
  Accions de formació-capacitació ocupacional i professionalitzadora adreçada a veïns i veïnes en situació d’atur
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 4.4
  Contractació de veïns i veïnes en situació d’atur per mitjà de plans d’ocupació o altres mesures d’experienciació laboral
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 4.5
  Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Sants-Montjuïc
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 4.6
  Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 5.1
  Generació de coneixement sobre precarietat laboral al Districte
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2019-2020

 • Mesura 5.2
  Accions divulgatives per al coneixement de drets i deures laborals bàsics en l’àmbit de l’economia de les cures
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 6.1
  Suport i coordinació amb les xarxes d’entitats dedicades a la promoció de l’ocupació als diferents barris del Districte i coordinació dels serveis públics
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 6.2
  Elaboració i manteniment d’un mapa de recursos ocupacionals i formatius del Districte
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 5.3
  Impuls de la Responsabilitat Social Corporativa al districte de Sants-Montjuïc
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

Nou lideratge públic

 • Mesura 7.2
  Accions de difusió i comunicació de l’aplicació de les clàusules de contractació pública i criteris de gènere a Sants-Montjuïc
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 7.3
  Impuls, en la mesura que sigui possible i en el marc jurídic vigent, de la compra de productes i la contractació de serveis a agents de proximitat i/o a actors de l’Economia Social i Solidària
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2019-2021

 • Mesura 7.4
  Seguiment del compliment de les obligacions socials de les empreses contractades pel Districte
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 7.5
  Promoció de relacions intersectorials entre educació, cultura i salut
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

Economia Social i Solidària

 • Mesura 8.1
  Promoció de nova Economia Social i Solidària
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 8.2
  Accions de difusió i comunicació de l’aplicació de les clàusules de contractació pública a Nou BarrisAccions d’acompanyament, formació i de sensibilització a persones i iniciatives
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 8.3
  Visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 8.4
  Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 8.5
  Impuls a iniciatives socioempresarials existents al territori
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2017-2021

 • Mesura 8.6
  Creació d’espais de treball i d’interlocució, representació i articulació de l’Economia Social i Solidària d’abast districte
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 8.7
  Promoció de la coproducció d’espais de formació i assessorament en matèria d’Economia Social i Solidària a partir de Coòpolis
  Progrés 5

  2018Mesura plurianual 2018-2021

 • Mesura 8.8
  Desenvolupament d’una xarxa o infraestructura per contrarestar l’escletxa digital
  Progrés 1

  2018Mesura plurianual 2018-2021