Mesura

3.2

Suport financer a projectes que impulsin l’economia del Districte i dels seus barris

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

El dinamisme del teixit comunitari i social de Sants-Montjuïc constitueix un actiu que pot esdevenir de gran valor per impulsar l’activitat econòmica al territori, en clau de proximitat i de correcció de les desigualtats socials.

Per això, cal fomentar el desenvolupament de projectes provinents de les entitats i agents socials que impulsin l’activitat econòmica al conjunt del Districte o en alguns dels seus barris. Projectes de naturalesa diversa, que vagin des de l’emprenedoria individual a la col·lectiva, que contribueixin a consolidar l’empresa mercantil –en especial el comerç i serveis de proximitat– o les societats cooperatives, que dinamitzin les economies comunitàries o que promoguin l’ocupació als barris.

El suport financer a projectes que promoguin l’economia de Sants-Montjuïc i dels seus barris s’articularà a través d’instruments diversos. Un d’ells, la convocatòria de subvencions d’impuls socioeconòmic del territori, oberta a projectes d’actors socioeconòmics de tota la ciutat en concurrència competitiva, que ja s’ha posat en marxa el 2017 i ha rebut sol·licituds d’entitats del Districte. Un altre entrarà en funcionament a finals de 2017 i cofinançarà el disseny de projectes d’emprenedoria social i economies col·laboratives que aconsegueixin captar una quantitat mínima de fons a partir de l’ús d’eines en línia de finançament col·lectiu.

També durant el  2017 es realitzarà una acció específica al Districte per divulgar coneixement sobre instruments de finançament alternatiu i així obrir noves vies de sosteniment econòmic per als actors del territori.