Mesura

3.8

Accions per a la reducció de l’escletxa digital al Districte

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

La situació de l’escletxa digital a Sants-Montjuïc s’explica per la manca d’accés als serveis d’Internet per part de veïns i veïnes, així com per la seva situació socioeconòmica. El districte de Sants-Montjuïc és el tercer districte de la ciutat amb menys llars connectades a Internet. Segons l’enquesta MWCapital (gener 2016), només un 77,7% de veïns i veïnes del Districte afirmen tenir connexió a Internet al seu domicili, quan la mitjana de Barcelona arriba al 84%. I només el 82,8% disposa de telèfon mòbil intel·ligent (smartphone), quan a la ciutat és del 84,5%. Una manca d’accés que, amb freqüència, se suma a situacions de vulnerabilitat socioeconòmica relacionades amb l’atur o un nivell de renda familiar disponible molt reduït.     

Per contribuir a revertir aquesta situació, es continuaran oferint accions d’alfabetització digital a l’Antena Cibernàrium del Districte, que es troba ubicada a la Biblioteca Francesc Candel, amb l’objectiu específic d’incrementar el nombre d’usuaris i usuàries en situació d’atur o amb baix nivell d’estudis (37% i 29% el 2016, respectivament). A més, s’avaluarà la possibilitat de realitzar altres accions a mida per arribar amb més intensitat a aquests o altres col·lectius vulnerables a l’escletxa digital.