Mesura

3.9

Dinamització del teixit industrial i empresarial

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

L’actiu que suposa el teixit industrial, pel que fa a la Marina, i empresarial, en general, present en algunes zones del Districte cal que sigui dinamitzat de manera que generi impactes positius en el territori i protagonitzi un desenvolupament sostenible en termes ambientals i socials.

Per al desenvolupament de la dinamització industrial de la Marina del Prat Vermell, i dins del Pla de Barris de la Marina, es preveu la contractació de recursos per a la dinamització industrial, i amb l’encàrrec de concretar i acostar els programes, serveis i actuacions amb l’objectiu de millorar la competitivitat del teixit econòmic de la zona. En concret, el Pla preveu treballar els àmbits següents:

Cartera de serveis i programes adaptats. Es preveu acostar a les empreses de la zona els serveis de l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa i adaptar-los a les seves característiques i necessitats. Els serveis que s’oferiran donaran resposta a àmbits en els quals les empreses poden tenir necessitat de suport extern (accés al finançament, cerca de talent, tràmits i gestions municipals, etc.), i les assessoraran en qüestions com l’elaboració dels plans d’igualtat que incloguin iniciatives per a la correcció de les desigualtats de gènere i facilitin la conciliació corresponsable de vida familiar i laboral.

  • Programes d’economia verda i circular. Es desenvoluparan programes d’auditoria i eficiència energètica i un programa de foment de l’economia circular i simbiosi industrial.
  •  Enfortiment de la cooperació empresarial. Es promouran les connexions entre empreses, especialment entre les que estan ubicades al mateix polígon, i també amb altres empreses de la ciutat, centres de recerca i altres agents rellevants.
  • Dinamització de naus buides per millorar l’atractivitat. Es desplegaran accions de dinamització de les naus buides.
  • Promoció de la incorporació de dones a les empreses del polígon. S’impulsarà una actuació per afavorir la incorporació de dones a ocupacions pròpies o requerides per les empreses localitzades al territori. En aquest sentit, s’explorarà la identificació dels perfils on, prèviament a les accions de qualificació professional oportunes, es treballi per promoure-hi la inserció laboral de dones.
  • Promoció de la igualtat de gènere en les empreses dels polígons. Es portaran a terme sessions informatives i formatives per a les empreses dels polígons industrials sobre igualtat de gènere en l’organització: igualtat salarial, protocols d’assetjament sexual, mesures de conciliació i corresponsabilitat, etc.