Mesura

4.3

Accions de formació-capacitació ocupacional i professionalitzadora adreçada a veïns i veïnes en situació d’atur

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2017-2021

La formació és un dels factors més determinants a l’hora de definir les trajectòries laborals de les persones i, sobretot, les capacitats de reinserció laboral. La formació professionalitzadora representa un actiu molt important per a les persones que han de protagonitzar itineraris d’inserció. Per la seva banda, la formació capacitadora és del tot necessària per a aquells perfils amb menor formació que han protagonitzat trajectòries laborals molt llargues sense participar en formació continuada ni reciclatge i que, per tant, no han adquirit capacitats ni habilitats per desenvolupar ocupacions fora del seu sector concret.

Es definiran accions formatives perquè els veïns i les veïnes es capacitin preferentment en sectors professionals que aquest PDE marca com a prioritaris. Es desenvoluparan les accions següents:

  • Formacions d’impacte comunitari: iniciatives impulsades pel mateix teixit comunitari amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones que hi participen, al mateix temps que es contribueix a la cohesió social del seu entorn.
  • Formació professionalitzadora i ocupacional amb pràctiques experiencials a empreses.
  • Formacions en competències transversals (treball en equip, comunicació, ús de les TIC).
  • En el marc del Pla de Barris de la Marina, es desenvoluparan diverses actuacions de foment i millora de l’ocupació i l’ocupabilitat en coordinació amb entitats del territori o amb aquelles que tinguin projectes ocupacionals que impactin al barri i que siguin complementàries a les existents. Es treballarà amb aquestes entitats, així com amb les empreses, per generar un circuit que possibiliti la contractació de veïns i veïnes en les empreses del territori.