Mesura

4.4

Contractació de veïns i veïnes en situació d’atur per mitjà de plans d’ocupació o altres mesures d’experienciació laboral

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2017-2021

Els plans d’ocupació, i en general les mesures d’experienciació laboral, són una política activa d’ocupació que pretén millorar l’ocupabilitat de les persones combinant accions de formació amb el desenvolupament de tasques i serveis d’interès per a la comunitat. En el cas dels plans d’ocupació contractats i executats per l’Administració pública, és responsabilitat seva fixar les tasques que aquestes figures han de desenvolupar, així com la seva supervisió i seguiment.

Des del districte de Sants-Montjuïc i Barcelona Activa es treballarà per:

  • Flexibilitzar el temps de contractació, que passarà a contemplar la possibilitat de contractacions de sis, nou o dotze mesos.
  • Focalitzar la contractació de plans d’ocupació en aquells territoris amb un major nivell de persones aturades i en persones amb dificultats per accedir al mercat laboral.
  • Adaptar la formació que rebran els participants en els plans d’ocupació, que tindrà una part específicament vinculada a cada projecte, incloent-hi informació relativa a la creació de cooperatives. Fer seguiment i acompanyament de les persones participants en aquestes accions un cop hagi finalitzat el temps de contractació, com a part del seu itinerari ocupacional.
  • Incrementar, en la mesura que sigui possible, el nombre de places de plans d’ocupació ofertes des del Districte, especialment les orientades a baixos perfils professionals (centrades en tasques de manteniment i reparació d’elements de l’espai públic i d’equipaments).
  • Incorporar, sempre que sigui possible, la paritat de gènere en la contractació de plans d’ocupació, tenint en compte els estudis sobre precarietat laboral i gènere (mesura 5.1)
  • Elaborar, juntament amb les entitats del territori, un catàleg d’actualització periòdica de les necessitats comunitàries del territori que es podrien cobrir amb plans d’ocupació.
  • En relació amb els plans d’ocupació de més alt perfil professional, explorar la possibilitat d’idear noves tasques i noves relacions amb el Districte, que donin més autonomia al Pla i li permetin desenvolupar projectes propis en una línia més innovadora, sempre donant resposta a necessitats col·lectives.