Mesura

4.5

Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Sants-Montjuïc

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

D’acord amb el Pla de Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020 (PFOJQ), aquest preveu:

  • Garantir una bona i coordinada oferta d’accions d’orientació i assessorament laboral al Districte (vegeu mesura 5 del PFOJQ).
  • Garantir un major acompanyament personalitzat als i les joves en atur i el disseny d’itineraris professionalitzadors a llarg del termini (vegeu mesura 6 del PFOJQ).
  • Promoure una major connexió amb la població jove que no coneix o no utilitza els serveis d’ocupació ni els canals habituals (vegeu mesura 11 del PFOJQ). d)    Potenciar programes de segona oportunitat o integrals específics per a joves amb baixa qualificació.
  • Promoure amb caràcter prioritari una major atenció a la diversitat i a la població jove en especial situació de vulnerabilitat (persones joves que pateixen trastorns de salut mental, persones joves gitanes, noies joves monoparentals, persones joves immigrades amb especial vulnerabilitat).
  • Dissenyar accions a mida i promoure l’accés dels i les joves del Districte als programes d’ocupació juvenil a la ciutat.
  • Fomentar la capacitació professional, el coneixement d’idiomes i l’impuls a projectes específics de caràcter innovador en col·laboració amb altres entitats i/o agents del Districte de Sants-Montjuïc (vegeu mesures 20, 21 i 23 del PFOJQ).
  • Organitzar jornades o fires d’ocupació juvenil per fomentar punts de trobada entre el jovent i la resta d’agents, serveis i/o empreses. Pel que fa a Sants-Montjuïc, es treballarà en coordinació amb l’impulsor del programa de Garantia Juvenil referent al Districte, amb el Punt d’Informació Juvenil i amb aquells professionals que treballen amb el col·lectiu de joves del territori.