Mesura

8.4

Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

Es pretén impulsar l’ESS a partir d’iniciatives comunitàries existents (i d’altres, en funció de la dinàmica futura), articulant-ne la dimensió de desenvolupament econòmic comunitari amb mirada de barri, de districte i de ciutat, si s’escau.

En general, es buscaran mecanismes a l’abast de l’Administració per crear un entorn favorable a l’ESS. En concret, i pel que fa als equipaments, s’estudiaran dins de l’àmbit dels plans d’equipaments fórmules per afavorir un format de gestió comunitària per a les famílies que estan desenvolupant projectes educatius i familiars. Igualment es buscarà donar suport i facilitar eines per la consolidació de projectes de producció artesanal i tallers d’oficis.

Per donar suport a l’enfortiment d’iniciatives comunitàries, es planteja derivar i acompanyar al programa d’accions formatives per l’enfortiment de les economies comunitàries (intercooperació, visibilització, comunicació, gestió, etc.) d’Innovació Socioeconòmica existents a Barcelona Activa.