Mesura

8.6

Creació d’espais de treball i d’interlocució, representació i articulació de l’Economia Social i Solidària d’abast districte

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

Es treballarà per enfortir la xarxa i dimensió d’aquest àmbit socioeconòmic al Districte:

  • Des d’un registre més relacional, es desenvoluparan accions per facilitar punts de trobada i coneixença entre les iniciatives d’ESS i les iniciatives que no s’autoinclouen en aquest àmbit.
  • Enfortiment dels espais de treball conjunt existents a cada barri, com s’esdevé a Sants-Bordeta-Hostafrancs i el Poble Sec.
  • Constitució d’aquells nous espais que s’escaiguin, per tal que siguin espais aglutinadors de les iniciatives i activitats existents.
  • Es valorarà la constitució d’un espai al Districte que inclogui la presència/representació dels diversos barris i dels diversos àmbits i sectors econòmics presents al territori. La seva funció serà la de detecció, interlocució, seguiment i coordinació de necessitats, així com la de disseny de dispositius i accions per atendre aquestes necessitats des de la perspectiva de l’Economia Social i Solidària. S’explorarà la proposta d’articular un gran pol cooperatiu i d’activitat econòmica al Districte.