Els plans de desenvolupament econòmic són instruments de política pública que, a diferència d’altres intervencions de desenvolupament local de l’Administració, no es defineixen en funció d’unes partides pressupostàries prèviament establertes.

En tot cas, l’anàlisi dels recursos econòmics sí que permet establir que, amb caràcter anual, el Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants-Montjuïc comptarà amb un pressupost inicial mínim d’1.500.000 €, i així continuarà durant els cinc anys d’execució. En aquest pressupost queden incloses les actuacions d’activació econòmica del Pla de Barris de la Marina.

En aquesta anàlisi cal tenir present que el Pla el formen tant les mesures específicament dissenyades i que podríem anomenar de nova creació, com aquelles que ja existeixen i que en el marc del Pla seran ampliades o reforçades, així com les altres intervencions territorialitzades de diversos operadors municipals que el Pla integra per la seva vocació d’espai comú d’aterratge de la dinamització del desenvolupament local del districte de Sants-Montjuïc.

En conseqüència, perquè el Pla pugui tenir el rol d’agregar i fer de tractor de totes aquelles actuacions que, al llarg de cinc anys de vigència del Pla, es considerin potencialitats que cal incorporar, es requereix un marc d’acció flexible i viu. És per això que es parla de pressupost inicial mínim i, per tant, quan els requeriments econòmics de les accions proposades demandin sobrepassar el pressupost anual, es treballarà per aconseguir finançament addicional, ja sigui en el marc pressupostari municipal o mitjançant altres fonts de finançament. Al mateix temps, se sumaran al pressupost les contribucions del conjunt d’operadors públics i actors econòmics del territori per a l’execució completa o parcial de les mesures.

En la rendició de comptes anual del seguiment i avaluació de les mesures, s’inclourà la quantificació econòmica de cadascuna per definir el cost final del Pla en cada anualitat.

A més dels recursos estrictament econòmics, el Pla de Desenvolupament Econòmic comptarà amb un equip tècnic dedicat a l’impuls i coordinació de les seves mesures. Aquest equip tècnic dedicat el conforma l’equip tècnic de la Direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa al districte de Sants-Montjuïc i l’equip tècnic i directiu del districte de Sants-Montjuïc.