Dipòsit legal de les publicacions municipals

El dipòsit legal és un mecanisme regulat per la Llei 23/2011, de 29 de juliol, i gestionat per l’Oficina del Dipòsit Legal de la Biblioteca Nacional, que té per objectiu recopilar, emmagatzemar i conservar tot tipus de documents objecte de difusió, tangibles i intangibles, de venda o gratuïts, per garantir el dret d’accés a la cultura, a la informació i a la investigació.

Totes les publicacions, analògiques o digitals, com ara llibres, fullets, anuaris, revistes, memòries, mapes i plànols, documents audiovisuals, enregistraments sonors, fotografies, cartells, documents electrònics o llocs web, estan subjectes a aquesta llei.

Les publicacions en línia es regulen, també, pel Reial decret 635/2015, de 10 de juliol, que desenvolupa la llei anterior. D’acord amb aquesta norma s’entén per publicació en línia la informació o contingut de qualsevol naturalesa, difós en un suport electrònic no tangible, arxivat en un format determinat i susceptible d’identificació i tractament diferenciat, que sigui objecte de difusió.

L’article 3 d’aquest RD especifica que són “[...] objecte de dipòsit legal, juntament amb les metadades que incloguin, qualsevol tipus de llocs web i les publicacions que s’hi contenen, tant d’accés lliure com restringit; sigui quin sigui el procediment de producció, edició o difusió; sigui quin sigui el suport o mitjà tangible pel qual siguin distribuïdes o comunicades; sigui quina sigui la localització física del servidor o servidors a partir dels quals es difonen a les xarxes electròniques; i sigui quin sigui el domini que albergui la publicació, sempre que continguin patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual o digital [...]”. Només resten exclosos del dipòsit legal els documents de les administracions públiques de caràcter intern o que siguin susceptibles d’integrar-se en expedients administratius.

Així, doncs, d’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament de Barcelona, com a òrgan editor o productor de publicacions en línia, originades a la xarxa, siguin d’accés restringit o d’accés públic, ha de proporcionar els mitjans perquè les seves publicacions en línia i, les metadades que les descriuen, es puguin consultar i reproduir en el futur, de manera permanent, des d’un repositori segur de conservació. El repositori institucional BCNROC  de l’Ajuntament de Barcelona, té com un dels seus objectius facilitar l’accés i la preservació permanent de les publicacions digitals d’autoria municipal, respectant la normativa de propietat intel·lectual, l’Esquema nacional d’interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica,  les normes tècniques internacionals de descripció de metadades i, també, els principis que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.