Benvinguda

La seguretat, com la mateixa ciutat, és una construcció social. Les ciutats són els espais on es localitzen les contradiccions i els conflictes globals. Els reptes globals requereixen solucions locals, i les ciutats, estructures socialment i culturalment polièdriques, han de donar-hi resposta.

Les polítiques públiques de seguretat de la ciutat presenten una alta complexitat, i hi intervenen diversos actors, factors objectius i percepcions, i múltiples recursos. Només es poden fer des d’un treball transversal i amb la participació de diversos operadors, reforçant els mecanismes de participació i coproducció de polítiques públiques i amb un focus important en la prevenció.

Una prevenció que s’ha d’entendre com l'anticipació dels conflictes i dels processos de segregació i violència urbana; la prevenció és la peça clau per articular les polítiques de cohesió social i territorial amb les específiques de seguretat i protecció ciutadana.

Així mateix, també cal reforçar, modernitzar i dotar d’instruments el cos de la Guàrdia Urbana i el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, com a actors essencials i garants de la seguretat, la protecció i la convivència.

Per això cal avançar en una nova cultura de la seguretat, que suma i genera coresponsabilitats en la construcció del model de seguretat i convivència desitjat. Noves polítiques que volen fer seus els principis de la proximitat, el territori i la transparència.