Serveis d'Atenció al ciutadà

Informació i tràmits

Menu principal

Podeu ampliar aquesta informació al portal de tràmits "Tràmits Online"

Les persones barcelona.cat 010 900 226 226(1) OAC(2) Quiosc
Alta o canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants Punt Punt Punt
Alta per naixement al Padró Municipal d'Habitants Punt Punt
Carnet de vacunació infantil: sol·licitud de duplicat Punt
Certificat d'empadronament signat pel secretari de l'Ajuntament Punt Punt
Consulta de col·legi electoral Punt Punt Punt Punt
Modificació de dades al Padró Punt Punt
Registre de subscriptors al servei de Notificació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona Punt
Sol·licitud del certificat digital IdCat Punt Punt
Sol·licitud de celebració de matrimoni civil a l'Ajuntament de Barcelona Punt Punt
Sol·licitud de la targeta per als veïns i veïnes dels barris adjacents al Park Güell Punt Punt Punt lila
Volants de convivència o residència Punt Punt Punt Punt
Via pública i mobilitat barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Avisos d'incidències del funcionament de la ciutat Punt Punt Punt Punt
Certificat de canvi de nom o numeració d'un carrer Punt Punt Punt
Consulta del dia de recollida de mobles i estris domèstics Punt Punt
Consulta d'objectes perduts dipositats a l'Oficina de Troballes Punt Punt Punt
Croquis d'instal·lació de semàfors o senyals Punt Punt
Demanda d'actuació dels serveis d'intervenció a la via pública Punt Punt Punt Punt
Denúncia per incompliment de l'Ordenança de Convivència Punt
Llicència d'ocupació de parada per a la Diada de Sant Jordi Punt Punt
Permís de col·locació de pilons a les voreres Punt Punt
Permís per a espectacles públics i activitats extraordinàries en la via pública Punt
Permís per a espectacles públics i activitats extraordinàries dins establiments Punt
Permís per a festes infantils als parcs i jardins de Barcelona Punt Punt Punt
Permís per al muntatge d'estructures publicitàries a la via pública Punt Punt
Petició de retirada de vehicles abandonats a la via pública Punt Punt Punt Punt
Reserva d'estacionament dels vehicles de les persones amb discapacitat Punt Punt
Sol·licitud d'ocupació de la via pública Punt Punt
Sol·licitud, modificació o baixa de la llicència de gual Punt Punt
Targeta Blanca per a l'ús del Servei Públic de Transport Especial Punt Punt Punt
Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat Punt Punt Punt
Targeta d'AREA (Area de Regulació d'Estacionament Autoritzat) Punt Punt
Targeta de transport públic T-16 per als nens i les nenes de Barcelona ciutat Punt Punt
Col.laboració i participació ciutadana barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Dret d'accés a la informació pública Punt Punt
Queixes, incidències i suggeriments sobre els serveis municipals Punt Punt Punt Punt
Sol·licituds d'audiència pública Punt Punt
Subvencions per a entitats que duguin a terme activitats i serveis, sense ànim de lucre, a Barcelona Punt
Afers socials barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Ajuts econòmics a infants i joves per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar Punt Punt
Ajuts econòmics per a l'accés d'infants i adolescents a activitats de vacances Punt Punt
Alta de la Targeta Rosa Punt Punt
Altres gestions de la Targeta Rosa Punt
Fons extraordinari per a ajuts puntuals d'urgència social per a famílies de Barcelona amb menors de 0 a 16 anys. Punt Punt
Subvenció de viatges per a la gent gran Punt
Habitatge barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Assabentats d’obres Punt Verd Verd
Certificats de legalitat d'una construcció o un habitatge Punt Verd
Comunicació de mudances a la Guàrdia Urbana Punt
Comunicats i llicències d’obra major Punt
Consulta i impressió de plànols topogràfics, urbanístics, parcel•laris i cartogràfics de la ciutat de Barcelona Punt
Inscripció en el Registre de Sol•licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona Punt Punt
Educació barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Preinscripcions i matriculacions en centres d'ensenyament públic Punt Punt
Preinscripcions i matriculació a les escoles bressol i llars d’infants públiques Punt
Seguretat ciutadana barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Informe d'actuació de la Guàrdia Urbana Punt Punt
Informe d'actuació dels bombers Punt Punt
Ús de la marca bcn barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Préstecs de fotos i de vídeos de Barcelona Punt Punt
Utilització de la imatge corporativa Punt Punt
Hisenda(3) barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Autoliquidacions de plusvàlua Punt Punt Punt
Autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) Punt
Canvi d'adreça fiscal Punt Punt Punt
Canvi de titular de l'impost sobre béns immobles (IBI) Punt Punt Punt
Carpeta del Professional per gestionar i tramitar de manera telemàtica en nom dels clients Punt
Certificat negatiu de deute Punt Punt Punt
Certificats de pagament Punt Punt Punt Punt
Cites a l'Institut Municipal d'Hisenda Punt Punt Punt
Devolució d'ingressos indeguts Punt Punt
Domiciliació bancària Punt Punt Punt Punt
Duplicats de rebuts Punt Punt Punt Punt
Fraccionament del deute de tributs municipals i multes Punt Punt
Notificació de deute pendent Punt Punt Punt
Pagament de tributs i multes amb targeta de crèdit Punt Punt Punt
Presentació de recursos i al.legacions Punt Punt
Rectificació d'errors ortogràfics a dades de contribuents Punt Punt Punt
Sol·licitud de subvenció, exempció o bonificació d'impostos municipals Punt Punt Punt
Món laboral i empresarial (3) barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Certificat negatiu de sou o pensió de l'Ajuntament de Barcelona Punt Punt Punt
Consulta de l'estat dels expedients de llicències d'activitats i d'obres Punt
Gestions del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a generadors mínims, petits, mitjans i importants (autoliquidació, agrupació, baixa) Punt
Gestions del preu públic de recollida de residus comercials i industrials per a grans generadors Punt
Informació dels permisos per iniciar una activitat o una instal·lació: llicència, comunicació o autorització Punt   Punt
Llicència d'obertura i comunicació prèvia d'inici d'activitat o instal·lació Punt
Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal Punt
Subvencions per adequar o renovar establiments comercials Punt Punt
Subvencions del Programa Barcelona: Afavorint la Continuïtat Empresarial Punt
Subvencions del Programa Barcelona amb l'Ocupació de Qualitat: Bona Feina, Barcelona Punt
Subvencions del Programa Barcelona: Foment de l'inici de nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes Punt
Transmissió de la llicència d'activitats Punt
Animals barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Alta al cens d'animals de companyia Punt Punt Punt
Baixa o modificació al cens d'animals de companyia Punt Punt Punt
Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos Punt Punt Punt
Recollida d'animals morts a la via pública i al domicili Punt
La ciutat barcelona.cat 010 900 226 226 OAC Quiosc
Agenda d'actes de la ciutat Punt Punt Punt Punt
Com et pots desplaçar amb transport públic Punt Punt Punt Punt
Directori d'equipaments i entitats Punt Punt Punt Punt
Registre Gaudir + Punt
Situació de direccions en el plànol Punt Punt Punt Punt
Informació i tramitació especialitzada OAC
(plaça de Sant Miquel, 3)(4)
Oficina de Troballes
Ajuts per al lloguer Punt
Consulta i devolució d'objectes perduts Punt
Inscripció en el registre de sol·licituds d'habitatge amb protecció oficial de Barcelona Punt
Servei d'assessorament jurídic Punt
Sol·licitud del servei de Teleassistència Punt

(1) El telèfon 900 226 226 atén els avisos i les queixes sobre la neteja de la ciutat, el manteniment de l'espai urbà i els serveis municipals.

(2) Cal demanar cita prèviament a l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) on voleu que us atenguin. Podeu concertar-la de les maneres següents: trucant al 010 (telèfon gratuït), al web de l'Ajuntament de Barcelona (ajuntament.barcelona.cat/cita), al Quiosc (punt d'autoservei municipal) i a través del mòbil (barcelona.cat/tramitsalmobil). Us atendrem sense cita per a consultes d'informació general, gestions relacionades amb la Targeta Rosa, presentació de denúncies administratives i Registre Municipal.

(3) Els professionals que representin els contribuents, així com les persones jurídiques hauran de presentar per mitjans telemàtics els tràmits i procediments administratius tributaris operatius, disponibles a través del portal de tràmits de l'Ajuntament (art. 71 de l'ordenança fiscal general vigent)

(4) L'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel ofereix la possibilitat de ser atès en sis idiomes (català, castellà, anglès, francès, àrab i urdú), disposa de personal amb coneixements del llenguatge de signes per atendre les persones amb discapacitat auditiva i, a més de dur a terme les mateixes gestions que la resta d'oficines d'atenció ciutadana, s'hi pot obtenir informació i fer tramitacions especialitzades

(Punt lila) Aquesta tramitació només es pot dur a terme a les Oficines d'Atenció Ciutadana de Sant Miquel, Gràcia, Horta - Guinardó i amb cita prèvia.

Peu enllaços