Servei Millorat

Servei millorat d'informació i atenció multicanal i personalitzada

Servei millorat
d'informació i atenció,
multicanal i personalitzada

Servei millorat d’informació i atenció multicanal i personalitzada

L’Ajuntament de Barcelona treballa en la incorporació de les noves tecnologies amb l’objectiu de millorar el servei i l’atenció que presta als ciutadans.

Amb les darreres millores tecnològiques incorporades, hem posat en marxa un servei millorat d’informació i atenció, multicanal i personalitzada', que ens permet:

 • No tornar-vos a demanar dades o documentació de la qual ja es disposi.
 • Que des dels canals telefònic i presencial pugueu fer seguiment d’una tramitació iniciada per qualsevol dels canals d’atenció (incloent-hi el portal telemàtic).
 • Informar-vos de manera proactiva, des dels canals telefònic i presencial, de temes que tingueu pendents amb l’Administració municipal.
 • Recollir les vostres necessitats i interessos per proporcionar-vos informació que us sigui de utilitat.
 • Informar-vos de manera proactiva i personalitzada de serveis municipals, alertes ciutadanes, afectacions a l’espai públic, canvis normatius o de procediment, i altra informació municipal o de ciutat d’interès ciutadà.
 • Utilitzar mitjans de comunicació telemàtics (correu electrònic o SMS), amb l’objectiu de reduir l’ús de paper.
Integració dels
diferents fitxers

Integració de dades

Amb la finalitat de poder oferir aquestes millores en el servei d’atenció i informació, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Ajuntament de Barcelona integrarà al fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà la relació de dades següent recollides actualment en els diferents fitxers legals propietat de l’Ajuntament, així com dels instituts i empreses públiques municipals:

 • Tràmits i queixes en curs.
 • Els interessos declarats en butlletins o alertes.
 • Darreres atencions i tràmits fets i serveis prestats (tres anys d’antiguitat), per tal proporcionar-vos informació de nous serveis municipals, nous canals d’atenció o canvis de normativa relacionats amb el tipus de serveis, tràmits o queixes fets. En els casos de tràmits i serveis periòdics, fer recordatoris a l’inici del període.
 • Adreça d’empadronament, per proporcionar-vos informació de proximitat al domicili.
  • Afectacions a la via pública i en la mobilitat per obres, manifestacions i altres esdeveniments.
  • Nous serveis i infraestructures: municipals, com ara centres cívics, centres esportius, zones verdes, etcètera.
 • Convivència amb infants i joves menors de 18 anys, per informar-vos de serveis municipals, de prevenció de malalties i promoció de la salut, d’ajuts i beques, i de l'oferta educativa, esportiva, lúdica i cultural de la ciutat adreçada a infants i joves.
 • Tinença d’animals, per informar-vos de canvis normatius, prevenció de malalties i serveis disponibles.
 • Edat i sexe, per proporcionar-vos informació dels serveis municipals, de prevenció de malalties i promoció de la salut, d’ajuts i beques, i de l'oferta educativa, esportiva, lúdica i cultural de la ciutat adreçada a col·lectius de determinades franges d’edat o sexe.
 • Objectes tributaris dels quals és titular (IBI, vehicles, IAE, guals, residus, terrasses i elements annexos, ocupació de la via pública), per informar-vos de terminis de pagament, canvis normatius, subvencions o exempcions i d’afectacions o serveis adreçats a les persones, negocis o empreses titulars d’una tipologia determinada d’objecte tributari.
 • Llicències vigents (obres, activitats, ocupació de la via pública), per informar-vos de canvis normatius, subvencions i ajuts i serveis adreçats als negocis i les empreses (en el cas que hagin demanat una llicència d’activitat).
 • Usuari de l’Àrea Verda i del Bicing, per informar de canvis i novetats en el servei, i afectacions en la mobilitat.
 • Participació en actes, òrgans i processos de participació promoguts per l’Ajuntament de Barcelona, per informar de nous processos, així com de resolucions i acords presos.
 • Ús de serveis de promoció econòmica de la ciutat (emprenedoria, ocupació, formació a professionals i empreses...) per informar de nous serveis relacionats.
 • Dades de contacte recollides per fer arribar informació personalitzada als ciutadans: adreces postal i electrònica i telèfons de contacte.

Si no voleu el servei millorat

Abans d’integrar la relació detallada de dades personals al fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona a fi de poder oferir les millores esmentades, el ciutadà serà informat de les condicions del servei en matèria de protecció de dades personals, i tindrà l'opció d’oposar-s'hi en el mateix moment en què és informat o posteriorment, en qualsevol moment, a:

 • Telèfon gratuït 900 226 226
 • Fent clic aquí i emplenant el formulari

Ampliació i actualització dels serveis inclosos

Davant l'aparició de nous serveis municipals aquesta relació de dades es pot ampliar. En tot moment es podrà consultar la relació actualitzada en aquest lloc web, sense perjudici que es comuniqui de manera proactiva les novetats incorporades.

Informació en matèria de protecció de dades personals

Les dades recollides o incorporades en el fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona no se cediran a tercers, excepte quan ho requereixi la mateixa tramitació o la persona usuària ho autoritzi expressament. Es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-se per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte “Exercici de dret LOPD”.