Fases

Com serà el procés de definició de les actuacions

El procés de transformació d’un àmbit en una Superilla té tres fases: diagnosi, participació i redacció de projectes executius i execució d’obres. 

 • 1

  Diagnosi i aplicació de criteris tècnics

 • 2

  Participació i priorització de les actuacions

 • 3

  Redacció de projectes executius i execució de les actuacions

Diagnosi i aplicació de criteris tècnics

S’analitzaran els àmbits dels territoris seleccionats per a l’aplicació del Programa Superilles 2016-2019 a cada districte, des de totes les òptiques que tenen incidència en els aspectes a millorar de l’espai públic.

Una diagnosi ajudarà a conèixer en detall les característiques actuals de l’espai públic per tal de poder incidir-hi mitjançant les actuacions que es proposaran de forma participada. Els dossiers de diagnosi s’estructuraran en tres parts: 

 • Descripció de l’espai públic de l’àmbit
 • Càlcul d’indicadors de sostenibilitat en la situació actual
 • Avaluació global actual dels indicadors

Paral·lelament s’aplicaran en la implantació del Programa Superilles 2016-2019 Omplim de vida els carrers els criteris tècnics prèviament definits, que tindran incidència en cadascun dels tres eixos d’actuació: habitabilitat, mobilitat i verd i biodiversitat.

Aquests criteris tècnics s’aplicaran de forma flexible a cada àmbit de Superilles segons la seva morfologia física i social.

Participació i priorització de les actuacions

A través de tallers i de la plataforma digital, els veïns i veïnes del territori, entitats i col·lectius conjuntament amb l’Ajuntament definiran el Pla d’Acció de l’àmbit de Superilles; el document que recollirà totes les actuacions proposades per a cada districte que definiran la Superilla de cada territori. Per a dibuixar les  propostes sorgides del procés de participació  caldrà prioritzar en funció de la disponibilitat tècnica, econòmica i temporal. 

Segons la velocitat d’implantació del Programa Superilles en cada àmbit de cada districte (impacte local o de ciutat), el Pla d’Acció, haurà de tenir en compte més o menys consideracions prèvies com la valoració de la viabilitat de les actuacions proposades en funció del seu grau de necessitat, la seva capacitat de canvi, el guany social, el nivell d’inversió disponible, etc. Aquesta priorització també es farà al procés participatiu amb ciutadans i districtes, per consensuant la seva execució i calendarització.

 

Redacció de projectes executius i execució de les actuacions

Desenvolupament del projectes executius de les propostes prioritzades, diferenciant entre els diferents tipus d’actuacions previstes: actuacions bàsiques, tàctiques i actuacions estructurants.

Els projectes de les diferents actuacions tindran processos de desenvolupament independents entre ells i  amb participació dels veïns directament afectats.

En funció de la disponibilitat pressupostària i la calendarització, s’aniran executant les actuacions previstes en el Pla d’Acció de cada àmbit territorial.