Presentació

Omplim de vida els carrers?
Fem junts el programa Superilles

La ciutat de Barcelona afronta reptes importants pel que fa a la contaminació de l’aire, la congestió del trànsit i la necessitat d’augmentar els espais verds. Desafiaments urbans que requereixen solucions decidides de pacificació de la ciutat per fer-ne un lloc per viure-hi.

La funció de trobada que des de sempre han tingut els carrers ha desaparegut en bona mesura per convertir-se, quasi exclusivament, en la funció de desplaçament. Actualment, el 60% de l’espai públic de la ciutat està dedicat només als vehicles a motor i a funcionar com a zona de pas.

En aquest escenari, el programa "Omplim de vida els carrers. La implantació de les superilles a Barcelona" proposa una transició en la forma de gestionar, entendre, moure’s i viure l’espai públic de Barcelona.

El programa és una eina per reorganitzar la ciutat de manera que el vianant sigui qui té la prioritat real, seguit de la bicicleta i el transport públic. Els objectius principals són millorar les condicions ambientals de la ciutat i guanyar espai públic de qualitat per a les persones, per afavorir les funcions socials d’interacció, d’estada, de salut i d’esbarjo dels carrers.

Què és una superilla?

Les superilles es configuren com a unitats urbanes constituïdes per la suma de diverses illes de cases en què es pacifiquen els carrers per recuperar espai públic per als vianants, es limita el trànsit motoritzat i es dona prioritat a la mobilitat sostenible i a l’espai compartit, verd i segur.

En l'àmbit de ciutat és un model de llarg recorregut que es va fent realitat per mitjà d’una implementació gradual i repartida per tota la ciutat. La implantació de les superilles requereix un canvi d’hàbits i un esforç addicional compartit; per aquest motiu, es produeixen iniciatives que propicien un debat a fons sobre els usos que ha d’acollir l’espai públic, en un procés que porti a la seva reapropiació per part de la ciutadania.

És un model obert, una transformació col·lectiva. Cada superilla és plantejada en cada àmbit pels mateixos veïns i veïnes a través de processos participatius dissenyats per definir, en conjunt, els problemes o els reptes, i trobar entre tots i totes les solucions.

El programa Superilles basa principalment les seves directrius i criteris en diferents plans i compromisos sectorials municipals: el Pla de mobilitat urbana 2013-2018, el Compromís de Barcelona pel Clima, el Pla del verd i la biodiversitat, el programa Superilles 2012-2015 i Línies estratègiques del PAM (2016-2019).

Què són i com funcionen les superilles?

Es conceben com a unitats d’organització urbana. Els carrers interiors de les superilles són espais on el dret de pas de vehicles ja no és la funció principal, sinó que es converteixen en espai d'estada i intercanvi, espai de joc, d’oci, etc.

Així, els objectius són pacificar espais i alliberar el trànsit de pas a determinades vies, a fi d’humanitzar-les i guanyar-les per a l’activitat ciutadana.

El model Superilles organitza la ciutat de manera que el vianant és qui té la prioritat real, seguit de la bicicleta i el transport públic.

Objectius

Els objectius estratègics que caracteritzen el programa ‘Omplim de vida els carrers. La implantació del model Superilles a Barcelona’ es resumeixen en els següents quatre punts, amb les seves corresponents mesures d’aplicació:

 1. Millorar l’habitabilitat de l’espai públic
  • Fomentar els usos de l’espai públic com el joc dels infants, trobada, passeig, descans... En definitiva, per recuperar els carrers per a les persones.

   Actuacions:

   • Incrementar l’espai pacificat amb prioritat per als vianants.
   • Promocionar els nous usos a l’espai públic que fomentin la connexió entre els principals elements tractors.
   • Millorar les variables d’habitabilitat (atracció i confort).
 2. Avançar vers una mobilitat més sostenible
  • Prendre les mesures per poder disposar d’un model de mobilitat saludable i baix en carboni, que tingui com a prioritat la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu, així com crear un espai públic confortable que afavoreixi la convivència ciutadana.

   Actuacions:

   • Facilitar el transvasament cap a models de transport més eficients.
   • Reduir l’ús del vehicle, introduir noves tecnologies de gestió de la mobilitat.
   • Impulsar les energies alternatives en els vehicles.
 3. Augmentar i millorar el verd urbà i la biodiversitat
  • Incrementar la infraestructura verda a l’espai públic per garantir la presència de verd i biodiversitat, i la seva aportació de serveis ambientals i socials.

   Actuacions:

   • Millorar les condicions de la vegetació als carrers per crear microhàbitats favorables a l’avifauna i altres espècies.
   • Assegurar la presència de tots els estrats de vegetació (arbres, arbustos, enfiladisses i entapissants).
   • Permeabilitzar el sòl per garantir una aportació d’aigua per a la vegetació a l’espai públic.
   • Promoure nous espais verds de gestió comunitària i la participació de la ciutadania en el manteniment del verd.
 4. Promoure la participació i la coresponsabilitat de la ciutadania
  • Treballar conjuntament amb la ciutadania el disseny, l’execució i l’avaluació del programa Superilles.

   Actuacions:

   • Afavorir la màxima obertura del procés i vetllar per incloure la veu de col·lectius específics implicats.
   • Combinar la mirada de ciutat amb la mirada de territori, i treballar participadament en les dues escales.