Convocatòria de subvencions

En data 22 de juliol  es va publicar, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), la resolució definitiva d’atorgament i denegació de la Convocatòria General de Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2021.

En l’àmbit temàtic de Programes de Temps, (lletra Q) es distingeixen dos modalitats  diferenciades i que tenen com a objectiu:

Qa) Promoure accions per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient a les organitzacions.

Qb) Actuacions i serveis per conscienciar sobre el fet que els usos del temps són un factor clau per al benestar quotidià de les persones.

En aquesta resolució definitiva s’indiquen els projectes subvencionats i la proposta d’import que se’ls concedeix. També s’informa dels projectes denegats i dels no admesos. LA informació relacionada amb l'àmbit de temps es troba a partir de la pàgina 67.

En cas que l’import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades sigui inferior a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l’execució del projecte, cal presentar la reformulació del projecte d’acord amb la disminució d’aquest import. En cas que no es presenti aquesta reformulació, es tindrà en compte l’import informat a la instància de sol·licitud a l’hora de valorar la justificació del projecte.

Recordem que és d’obligatorietat la presentació telemàtica de documentació.

Trobareu més informació sobre els requisits i criteris de puntuació al llibret de la convocatòria (s’adjunta enllaç al document) així com a l’enllaç  al web de subvencions de l’Ajuntament i al BOPB.