Convocatòria de subvencions

Publicada la Resolució provisional de la Convocatòria General de Subvencions 2022

En data 27 de maig es va publicar al BOPB la Resolució provisional d’atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions 2022.

En aquesta resolució provisional s’indiquen els projectes subvencionats i la proposta d’import concedit, axì com  s’informa dels projectes denegats i dels no admesos.

A partir de l’endemà de  la publicació de la resolució provisional, s’obre un termini de deu dies hàbils,  en concret del 30 de maig al 13 de juny, inclòs per:

  • Presentar la documentació acreditativa requerida.
  • Presentar al·legacions.
  • Presentar la reformulació del projecte en el cas que l’import atorgat sigui inferior a l’import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l’execució del projecte, cal presentar la reformulació del projecte d’acord amb la disminució d’aquest import.

Podeu consultar la nota informativa per a resoldre els dubtes en cas d’haver de reformular o modificar el projecte.

IMPORTANT: En cas que no es presenti reformulació, es tindrà en compte l’import informat a la instància de sol·licitud a l’hora de valorar la justificació del projecte.

Per a les subvencions que estiguin proposades per atorgar i no s’hagi requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la.

De la mateixa manera, les subvencions que estiguin proposades per denegar per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima, sense que s’hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les.

Trobareu tota la informació i els diferents models de documents al web de subvencions de l’Ajuntament.