Divulgació

La nostra vida quotidiana s'ha vist transformada per les noves tecnologies, la incorporació massiva de les dones al món del treball o els llargs desplaçaments. En aquest marc us volem proposar documents que conviden a la reflexió sobre l'ús del temps, la gestió dels horaris o les noves relacions entre temps de treball i temps personal.

Icaria, 2003
Autoria: diverses autores: María Inés Amoroso, Anna Bosch, Cristina Carrasco, Hortensia Fernández i Neus Moreno.
Temes: Feminisme - Dones - Treball
Aquest llibre desenvolupa algunes reflexions sobre les tasques i treballs de les dones. Cristina Carrasco demostra l'existència d'una contradicció bàsica entre la lògica de la cura i la lògica de l'benefici. Neus Moreno detecta i evidència els greus costos que suposa per a la salut de les dones la doble jornada. Anna Bosch, Maria Inés Amoroso i Hortènsia Fernández reflexionen sobre les conseqüències que té l'actual model de relació entre la societat humana i la natura, i de com s'ha construït aquesta relació de manera interrelacionada amb la desvalorització de les dones i de les seves tasques.

Consell Econòmic i Social de Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2006
Autoria: Teresa Torns i Fausto Miguélez
Temes: Temps de treball - Empresa - Unió Europea
Aquest informe té com a primer objectiu fer balanç de les modificacions que el temps de treball ha sofert en aquestes darre-res dècades en el context europeu. I, com a segon objectiu, dibuixar les línies mestres d’una futura experiència pilot a la ciutat de Bar-celona amb la finalitat de promoure bones pràctiques amb relació al temps de treball a les empreses.

Kairós, 2009
Autoria: Jordi Pigem
Temes: Crisis econòmiques - 2008 - Materialisme
Originalment crisi era el moment crític en el curs d'una malaltia i es parlava de bona crisi quan portava a la sanació del pacient. La crisi econòmica és només el símptoma més tangible d'una crisi més profunda que s'expressa en múltiples àmbits. Es tracta d'una crisi sistèmica, arrelada en la nostra forma obsoleta d'entendre el món. Aquest llibre mostra on som i com hem arribat fins aquí, i presenta una alternativa realista, intel·ligent i audaç per guiar-nos cap a una societat més sana, sàvia i ecològica i cap a un món més ple de sentit.

Mujeres Narcea, 2007
Autoria:Anna López Puig i Amparo Acereda
Temes: Conciliació - Dones - Treball
Amb coneixement i experiència, diversos especialistes aborden en aquest llibre el tema de la conciliació, amb una nova sensibilitat per afrontar els problemes derivats de l'actual model de família. El mateix títol de l'obra recull els àmbits més importants en què participen homes i dones del nostre temps: treball i família, i, sense pretendre dur a terme una anàlisi exhaustiva de tota l'operativa que el tema comporta, se centra, sobretot , en determinades realitats i en la interdisciplinarietat que hi ha entre elles.   

Ariel, 2009

Autoria: Nuria Chinchilla y Maruja Moragas
Temes: Conciliació - Vida laboral - Vida familiar
Aquest llibre és un excel·lent "manual d'instruccions" de l'ésser humà per a qualsevol persona. Explica, de forma clara i a l'abast de tothom, conceptes valuosos i útils d'antropologia, ètica i psicologia necessaris també per entendre el món empresarial. És possible conciliar la vida professional, familiar i personal? Aquesta és sens dubte una pregunta que està en boca de tots i que cada cop es formularà amb més insistència, ja que és un dels problemes pitjor resolts a la nostra societat.

Autor: Diverses autores: Coral Cuadrada Majó, Ada Lasheras González, Roser Marsal Aguilera i Carlota Royo Mata
Temes: Economia Feminista- Treball domèstic i de Cures- Economia de les Cures- Usos del Temps
Aquest llibre se centra en l’oikonomia, és a dir, en l’economia de la vida o l’estreta relació entre el treball i la vida. Particularment, analitza l’economia que han desenvolupat les dones. Per a fer-ho, s’estructura en quatre capítols: Kémit (Egipte), època tardoromana (del segle II al V d.C.), l’Edat Mitjana (a Catalunya i Itàlia, entre els segles XIII i XV), i la societat victoriana. A cada capítol es planteja una manera diferent d’entendre el treball històric que han desenvolupat les dones amb l’objectiu de reivindicar i donar el valor que mereix el treball de les cures, de reproducció i de producció com a tasques fonamentals pel sosteniment de la societat. 

Autor: Diverses autores. Coordinadores: Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga i Arantxa Rodríguez
Temes: Economia Feminista- Treball domèstic i de Cures- Economia de les Cures- Usos del Temps-
Ekonomiaz és una revista semestral editada des de l’any 1985 pel Departament d’Hisenda i Economia del Govern Basc i dirigida per un consell de Redacció professional que té per objectiu fomentar l’anàlisi i el debat econòmic amb un enfoc regional i amb especial atenció a l’aplicació en l’economia basca.
En aquest número, dedicat a l’economia feminista, es vol mostrar una panoràmica dels fonaments, eixos temàtics i debats que aborda l’economia feminista.

Los libros de la Catarata, 2011
Autor: Diverses Autores. Cristina Carrasco, Cristina Borderías i Teresa Torns (Ed.)
Temes: Treball domèstic i de cures – Economia de les cures – Usos del temps
Aquest llibre és una antologia de textos que es troben entre els més rellevants en l’evolució teòrica i la conceptualització del treball de cures, escrits per autores de referències de diverses disciplines com l’economia, la història i la sociologia. Aborda temes centrals en torn el benestar humà i la reproducció social.    

La Oveja Roja, 2014 
Autor: Diverses Autores. Cristina Carrasco (Ed.)
Temes: Economia feminista – Treball domèstic i de cures – Polítiques públiques amb perspectiva de gènere.
Diverses autores introdueixen els principals debats de l’economia feminista: el seu recorregut teòric i conceptual, la importància del temps per comptabilitzar i gestionar els diferents treballs, els indicadors no androcèntrics, els pressupostos i la política fiscal amb enfocament de gènere, els impactes de la crisi sobre les dones i l’encaix entre l’economia feminista i l’economia ecològica. 

Institut Català de les Dones, 2007 
Autor: Cristina Carrasco
Temes: Treball domèstic – Comptabilitat – Macroeconomia 
Aquesta publicació presenta la necessitat d’introduir totes les tasques relacionades amb el treball domèstic i de cures en la comptabilitat que es fa de la riquesa que es genera a un territori determinat. Aquest exercici permet visibilitzar el valor d’aquests treballs, sovint realitzats per dones de forma invisibilitzada a les llars, i fer-ne una qüestió política. 

Cambridge University Press, 2014 
Autor: Roland Pulsen 
Temes: Treball - Usos del temps
Sobre la base d'una amplia investigació empírica el llibre explora el temps buit al lloc de treball que és tot aquell temps no productiu que els treballadors ocupen en tasques personals o relacions socials. L'assaig aprofundeix sobre el tipus d'organització laboral que permet i fomenta aquest tipus d'actituds.

Icària, 2011 
Autora: Mar Gaya
Temes: Igualtat - treball
Recorregut per la situació de la dona en el món del treball des de l'accés a l'educació superior, fins al bretxa salarial o la conciliació familiar. Abordant alguns dels reptes pendents de la incorporació de la dona al món del treball.

Barcelona. Ediciones Luciernaga, 2012
Autor: Felix Torán 
Temes: Us del temps 
L'autor comparteix la seva experiència en organització del temps, i ensenya a distingir entre el temps fals, destinat pel cervell a preveure o recordar, del temps veritable, la connexió amb el moment present que ens fa productius i feliços.

Barcelona. Anagrama, 2000
Autor: Richard Sennett 
Temes: Treball
Una obra cabdal per entendre l'impacte dels canvis del món laboral en la identitat de les persones. El pas d'unes rutines de treball estables a una nova forma de vida plena d'incerteses, ha modificat el caràcter de les persones.

Gijón. Trea, 2007
Autors: Ulrich Mückenberger
Temes: Usos del temps
L'autor revisa els paràmetres teòrics de les polítiques del temps i fa una anàlisi de les principals experiències dutes a terme a Alemanya i a d'altres ciutats europees.

Barcelona- RBA, 2005
Autor: Carl Honoré
Temes: Ús del temps
Aquest llibre és una obra clau per comprendre l'emergència del moviment slow i de l'interès per buscar alternatives als ritmes de vida frenètics. Fer les coses més a poc a poc, buscant un nou equilibri i desafiant el culte a la velocitat.

Barcelona. Paidós, 2009
Autor: Josep M. Esquirol i Calaf 
Temes: Horaris - usos del temps
"Quant de temps ens queda, què vol dir viure el present, no tenim temps per a res, en quin sentit el temps es pot perdre' o donar"... L'autor es planteja aquestes i d'altres preguntes sobre l'experiència del temps.

Madrid. Espasa Calpe, 2007
Autora: María Ángeles Duran
Temes: Usos del temps
Amb un estil amè, l'autora revisa els principals problemes de l'ús social del temps i suggereix alternatives per viure en una societat millor i amb un temps repartit de forma més igualitària.

Milano. Feltrinelli, 1991
Autor: Laura Balbo
Temes: Família - treball
Precursora en la introducció del temps com a objecte d'anàlisi social, Balbo reivindica la necessitat de repensar el benestar quotidià tenint en compte tots els aspectes que conformen el temps de vida i no únicament el temps laboral.

Madrid. Alianza, 2009
Autor: François Ascher
Temes: Usos del temps
Durant el temps de tractament d'un càncer, François Ascher escriu una sèrie de cartes a la seva família i amics on reflexiona sobre la societat contemporània i els ritmes de vida de la hipermodernitat.

Madrid. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer, 1990
Autor: Ramón Ramos Torres
Temes: Usos del temps
Una de les primeres anàlisis que es van realitzar a Espanya sobre els usos del temps. Ramos Torres il·lustra les desigualtats existents entre homes i dones amb dades estadístiques.

Barcelona. Cruïlla, 2002
Autors: Brigitte Labbé i Michel Puech
Temes: Edat - usos del temps
Reflexions sobre l'ús que fem del temps, a l'abast dels infants.

Barcelona. Paidós, 2009 
Autor: Daniel Innerarity 
Temes: Usos del temps 
El domini de la urgència obliga a centrar-se en l'immediat i oblidar-se del llarg termini. Els governs prenen decisions sobre el present i deixen de banda la planificació. La ciutadania creu que la política ja no és capaç de construir un futur per a les properes generacions.

Barcelona: Hacer, 2007
Autor: Carlos Prieto (editor)
Temes: Igualtat - treball
Compilació de diversos articles d'autors espanyols, francesos i belgues, sobre els temps de treball, laborals i de cura, i la problemàtica de la divisió de rols entre homes i dones.