Economia de les Cures

L’Economia de les Cures s'entén  com un conjunt d’activitats que es desenvolupen quotidianament per sostenir i reproduir la vida i que permeten fer front a les necessitats que tenim al llarg del cicle vital. Ens centrem en activitats que estan a la base del sistema social i econòmic i que tenen impacte sobre el benestar de les persones cuidades i cuidadores.

L’Ajuntament de Barcelona, adoptant aquesta mirada, ha decidit emprendre camí cap a una organització més justa i sostenible de la cura a la ciutat, que doni visibilitat i valor a totes aquestes activitats, que combati les desigualtats socials que travessen actualment la seva provisió i que promogui la corresponsabilitat entre diferents actors socials en la seva gestió.   

Aquest impuls s'ha materialitzat amb la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura (veure document adjunt), que es va presentat al Plenari el 26 de maig del 2017, coliderada entre el Comissionat d'Economia Social i Desenvolupament Local i Consum i la Regidoria de Feminismes i LGTBI. Per l’elaboració de la mesura s’ha creat un grup motor encarregat de dinamitzar tot el procés, i amb l’objectiu de teixir compromisos, aliances i col·laboracions, s’ha creat una Comissió Interdepartamental, on han participat diverses àrees i departaments de l’Ajuntament de Barcelona. En el seu procés d’elaboració  ha estat imprescindible comptar amb l’expertesa de persones i entitats referents en la matèria, per contrastar els resultats de l’anàlisi i les propostes fetes. 

La Mesura pretén impulsar a mig i llarg termini una altra manera d’organitzar socialment la cura, des d’un punt de vista transformador. Per aconseguir-ho, s’han establert tres objectius principals: reconèixer la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat, promoure la corresponsabilitat de tots els actors socials a l’hora de garantir el dret a una cura digna i de qualitat, i reduir les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió com la recepció de les cures. 

Les actuacions de la Mesura es  despleguen  en base a dos eixos centrals:   

1) El reconeixement de la centralitat social de la cura. 

2) La socialització de la responsabilitat vers la cura. 

I dos eixos estratègics transversals

a) L’eliminació de la (mal)divisió social del treball des d’una perspectiva interseccional. 

 b) L’empoderament de les persones proveïdores i de les persones receptores de cura.  

Als diferents espais del web anirem incorporant  tota la  informació de les accions que es vagin desenvolupant.