Impuls a l'Economia de les Cures

L’Ajuntament de Barcelona està treballant per la democratització de la cura a la ciutat de Barcelona desenvolupant una sèrie d’actuacions específiques adreçades al mercat de treball, amb l’objectiu de donar visibilitat i valor a la cura, combatre les desigualtats que travessen la seva provisió i recepció, i promoure la corresponsabilitat entre els diferents actors socials.

Des de la perspectiva de la democratització de la cura, l'Ajuntament de Barcelona vol donar impuls a l’economia de les cures en el mercat de treball en un doble sentit: millorar la conciliació del temps laboral, personal, familiar i social al mateix temps que es promou la correponsabilitat; i promoure l'empoderament de les treballadores com a col·lectiu professional. La Mesura de Govern per una Democratització de la Cura (2017-2020) recull diverses accions per assolir aquests objectius.

D’una banda, la Mesura inclou accions per incidir sobre l’ordenació del treball facilitant la conciliació del temps laboral, personal, familiar i social, al mateix temps que es promou la corresponsabilitat. Aquí s’inclouen accions adreçades a les empreses i organitzacions perquè millorin i innovin amb les mesures en aquest àmbit, com ara l’ampliació de la Xarxa Nous Usos Socials del Temps (NUST), les accions de sensibilització de bones pràctiques de promoció de la democratització de la cura a les empreses de l’economia social i solidària; i també accions perquè la pròpia organització interna de l’Ajuntament de Barcelona sigui un exemple de bones pràctiques de conciliació. 

D’altra banda, hi ha les accions adreçades a millorar les condicions en què es dóna la provisió de cura al mercat laboral, que avui es caracteritzen per la seva precarietat i un escàs reconeixement de drets. Entre aquestes s’inclouen accions adreçades al reconeixement professional de les persones treballadores de la llar i cuidadores, garantint que es respecten els seus drets laborals, que milloren les condicions en què es proveeix la cura, i la promoció de l’empoderament de les treballadores com a col·lectiu professional. També es preveuen mesures perquè la contractació pública sigui model de defensa dels drets i de les condicions laborals del sector.   

A banda de la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura, l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat diversos plans, estratègies i acords que tenen entre els seus objectius incidir en el mercat de treball perquè aquest faciliti el dret de totes les persones a cuidar, i perquè defensi i promogui els drets de les persones treballadores del sector de la cura.

 Entre d'altres, cal destacar:

 Guia de contractació i recomanacions per a un treball just de provisió de cures i suport a la llar

Guia  que pretén impulsar la contractació digne i justa de les persones que treballen cuidant a una persona en el domicili o donant suport a la seva llar.  Dona a conèixer la terminologia i la normativa aplicable, quines són les responsabilitats de les persones que contracten i quins passos han de seguir per contractar una persona treballadora de provisió de cures i de suport a la llar.

 Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària (2016-2019)

Una iniciativa municipal que desplega una mirada socioeconòmica transformadora de la realitat urbana i un programa d’acció amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les desigualtats socials i territorials i promoure una economia al servei de les persones i de la justícia social

Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i de la Precarietat a Barcelona (2016-2024)

 Entre d'altres, té com a un objectiu prioritari millorar les condicions del mercat de treball de la llar i del sector de la cura.

El Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020)

Un dels quatre eixos estratègics del Pla és l'eix B: l'Economia per a la vida i organització del temps, on es desenvolupen els temes de: les Ocupacions; el Treball domèstic, de cures i afectes; i la luita contra la feminització de la pobresa i de la precarietat.

 

Estratègia per l’Ocupació de Barcelona (2016-2020)

Proposa un marc de treball, consensuat i compartit entre els diferents agents que poden incidir en el foment de l'ocupació a la ciutat, per lluitar contra l'atur i la precarietat laboral mitjançant el diàleg social.

Projecte Tractor: Una Economia més Social, amb l'objectiu de promoure una ocupació de qualitat, més benestar i solidaritat.