Informe d'avaluació

Aquest informe tenia per objectiu avaluar el programa Temps de barri, temps educatiu compartit que es va dur a terme entre els anys 2005 i 2011 a la ciutat de Barcelona i ser un instrument de valoració dels resultats del programa i alhora esdevenir un document on s'identifiquessin els punts forts i els punts febles d'un model basat en l'acció participativa al territori, i actuar com un model metodològic de referència per la implementació de polítiques públiques similars en contextos de proximitat.

Recull principalment les avaluacions que s'han realitzat als diferents agents participants en el desplegament del programa a cada barri. No es recullen per tant, les avaluacions d'impacte en les famílies i en les persones usuàries finals del servei, ja que no s'ha disposat de suficients dades per poder-la realitzar. La única excepció és el recull de les valoracions de les famílies usuàries del servei de patis oberts.