Legislació

Ampliació del Permís de Paternitat

de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.

de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral

reguladora de la jurisdicció social

de mesures urgents per a la reforma de la negociació col·lectiva

pel qual s'aplica l'Acord marc revisat sobre el permís parental, celebrat per BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i CES, i es deroga la Directiva 96/34/CE

· Aquest permís es va implementar a partir dels Pressupostos Generals de l'Estat pel 2011, que van modificar la Llei General de Seguretat Social, l'Estatut dels Treballadors i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic per incloure-hi aquest nou permís.

· L'article 1 modifica l'Estatut dels treballadors per incloure el permís de paternitat durant quatre setmanes ininterrompudes, independent del gaudi compartit dels períodes de descans per maternitat.

· Són d'especial interès l'article 44, que reconeix els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i el 46, sobre el concepte i contingut dels plans d'igualtat de les empreses.

· L'article 40.2 estableix que els poders públics han de promoure mesures econòmiques i normatives dirigides a garantir la conciliació de la vida laboral i familiar.

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

Amb l'objectiu d'incrementar la claredat i la transparència del Dret Comunitari. Té per objecte la creació d'un equilibri entre l'objecte principal de seguretat i la salut de les persones treballadores, per una banda, i les necessitats d'una economia europea moderna, per l'altra.

Reconeixement de la condició i de l'acreditació de les famílies monoparentals i de les famílies nombroses, i del règim de diverses prestacions econòmiques i ajuts del Govern de la Generalitat. S'estableix el procediment de reconeixement i d'expedició del títol de família nombrosa i del de família monoparental i recull, per primer cop, les prestacions econòmiques i els ajuts a les famílies amb infants a càrrec, regulades fins ara a través d'ordres anuals de convocatòria.

Aquesta llei ha modificat l'apartat 3 i l'apartat 5 de l'Estatut dels treballadors (Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març) redactat de conformitat amb l'article 4 i 2.2, respectivament, de la Llei 39/1999 de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

sobre teletreball als països de la Unió Europea, subscrit pels agents socials i que estableix unes línies generals de negociació en les pràctiques de teletreball.

Reial Decret 295/2009, del 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

Es regulen nombroses situacions relacionades amb la maternitat, embaràs i lactància. En relació amb la protecció per maternitat s'afegeix a les situacions protegides l'acolliment simple quan no sigui inferior a un any i s'estableixen normes respecte el nou subsidi no contributiu per maternitat, els parts prematurs, entre d'altres.

· L'article 26 aborda la protecció de riscos laborals de dones en situació d'embaràs.

· Relativa a l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.

· L'Article 13 aborda el 'treball a distància'.
· La secció cinquena (articles 34 a 38 ) sobre 'Temps de treball' regula la jornada laboral, les hores extraordinàries, el treball nocturn, el treball per torns, el ritme de treball, el descans setmanal, les festes, els permisos i les vacances anuals.
· L'Article 48 bis versa sobre la suspensió del contracte de treball per paternitat.