Mesures de conciliació i gestió del temps

L'organització del temps de treball influeix en l’optimització dels recursos de les empreses i organitzacions i en la qualitat de vida dels seus treballadors i treballadores. Un dels objectius de la Xarxa NUST és posar en valor les mesures de conciliació i gestió de temps impulsades per empreses i organitzacions de característiques diverses, especialment aquelles que promouen la corresponsabilitat d'homes i dones tant a la vida familiar com laboral.  

Pel potencial impacte transformador de les mesures de conciliació, es recomana la seva sistematització i inclusió al Pla d'Igualtat de l'empresa i organització, en la seva important vessant de reorganització del temps de treball. Amb els plans d'igualtat es poden desenvolupar també mesures per potenciar la corresponsabilitat d'homes i dones a les seves llars.  

En aquesta secció oferim una relació genèrica de mesures de conciliació i gestió de temps i les acompanyem amb el llistat d'empreses i organitzacions de la Xarxa que les implementen en forma de bones pràctiques concretes.

Alguns exemples

Mesures de conciliacio
Flexibilitat de temps

Distribució flexible del temps de treball que, partint d'objectius o dedicacions horàries establertes, atorga autonomia a la persona treballadora

Flexibilitat en l'espai de treball

Desvincula la persona treballadora d'un espai físic concret on desenvolupar la seva tasca professional.

Flexibilitat a les relacions laborals

Permet adaptar la dedicació laboral als diferents moments de la vida professional al llarg del cicle vital

Suport professional

Assessorament i formació per al desenvolupament professional i personal de les treballadores i treballadors

Serveis o prestacions indirectes

Recursos aportats per les empreses per facilitar la compatibilització del temps personal i laboral de les seves persones treballadores

Serveis complementaris a clients i persones usuàries

Serveis i productes complementaris que contribueixen a la conciliació laboral i personal i a l'organització del temps de clients i persones usuàries.

NOVES ORGANITZACIONS DEL TEMPS DE TREBALL A CATALUNYA: EXEMPLES D'ÈXIT

Recull d'exemples i experiències constitueix una eina informativa que reuneix noves fórmules i mesures aplicades per les empreses per millorar l'harmonització del temps de les persones.