Presentació

Les polítiques del temps i les polítiques d’economia de les cures tenen l’objectiu de millorar la vida diària de les persones, molt condicionada per la centralitat del mercat de treball en detriment d’altres espais importants de la vida personal, familiar, social i comunitària. Des d’una perspectiva completa i plural de l’economia aquestes polítiques conformen l’economia reproductiva, que està a la base de tot el sistema socioeconòmic.  

El Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures està adscrit a la Direcció de Serveis d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum. Aquesta respon a la voluntat del  Govern municipal de promoure una Economia Plural, amb polítiques socioeconòmiques orientades transformadores a mitjà i llarg termini, prioritzant el suport, el reforç i la promoció d’iniciatives econòmiques vinculades a l’àmbit de l’economia social i solidària, el consum responsable, els usos del temps i l’economia de les cures. Al mateix temps, es busca reforçar i millorar les iniciatives existents i promoure els nous projectes, posant al centre de l'economia les necessitats i aspiracions de les persones i col·lectius, així com el respecte pel medi ambient, la sostenibilitat integral (social, econòmica i ecològica) i el consum responsable. 

En aquest marc, el temps és un element essencial quan parlem de cohesió social, qualitat de vida i sostenibilitat. El temps familiar, el temps de cura, el temps de formació, el temps laboral, el temps d'oci i el temps propi es troben en evolució, en una realitat marcada per les tecnologies de la comunicació i la relació entre el local i el global. D’altra banda, les cures són un conjunt d’activitats que sostenen la resta del sistema socioeconòmic i que històricament han estat assumides per les dones majoritàriament en l’àmbit domèstic. En les darreres dècades, aquesta organització ha esdevingut insostenible per diversos factors com l’augment de les necessitats de cura de la població, la major dedicació de les dones al mercat laboral o el declivi de la família nuclear i heterosexual com a únic model de convivència. 

Des del 2004, l'Ajuntament de Barcelona desenvolupa projectes que tenen per objectiu impulsar polítiques que facin compatibles els diferents temps de la vida quotidiana i  d’altres que pretenen millorar les condicions en què es donen la provisió i la recepció de les cures. Algunes accions ja són visibles a Barcelona: horaris extensos en equipaments com les biblioteques o els poliesportius, serveis com els patis oberts o l'impuls d'infraestructures que afavoreixen el temps personal de diversos sectors de la població, com els camins escolars o el carril bici, entre d’altres.  

El Govern actual impulsa aquestes polítiques amb sinèrgies amb altres instruments com són  el Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària (2016-2019), la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura (2017-2020),  l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa 2016-2024 i el Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020) , i continua treballant per establir un gran acord social que permeti impulsar la corresponsabilitat vers la cura, l'harmonització de la vida laboral, familiar i social, l'assoliment del temps propi i el reconeixement de la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat.

Obrim aquest web a les vostres opinions i us convidem a participar-hi.