Que és temps educatiu compartit

Temps de barri, temps educatiu compartit, intervenció des de la proximitat

El programa s'adreçava a les famílies i els infants i adolescents (de 3 a 16 anys) i als agents educatius (escoles d'educació infantil, primària i secundària obligatòria sostingudes amb fons públics) i agents socials (entitats de lleure, associacions esportives, associacions culturals, AMPA i equipaments i serveis públics entre d'altres).

El principal objectiu ha estat col·laborar a la millora del temps de les famílies, mitjançant l'actuació en xarxa de les escoles, institucions i associacions que realitzen activitats per a infants fora de l'horari escolar. Partint d'aquesta proposta es posen en funcionament dos línies d'actuació, la primera el projecte Patis Oberts, que fa accessibles els patis de les escoles fora de l'horari lectiu, convertint-los en espai de joc per a tots els veïns del barri. La segona línea coordinaba a nivell de barri les activitats extraescolars organitzades per escoles i entitats, de manera que l'oferta és fes extensiva a tots els infants d'un mateix territori.

El treball metodològic d'aquest projecte s'iniciava amb una enquesta a infants, adolescents, famílies i agents implicats i que va permetre fer una diagnosi del les necessitats concretes de cada territori, per després poder desenvolupar la millor estratègia per a la implementació d'accions i l'avaluació qualitativa i quantitativa del projecte.

Els objectius han estat:

· Contribuir a que els barris dispossèsin d'una oferta d'activitats educatives fora de l'horari escolar de qualitat i diversificada.
· Promoure accions educatives en el temps de lleure que afavoríssin l'harmonització del temps en família.
· Reforçar el teixit associatiu i el treball en xarxa entre els agents locals.
· Potenciar l'ús educatiu del temps fora de l'horari escolar mitjançant els patis escolars i altres equipaments públics.