Recursos

En aquest apartat hi trobareu informació de diferents recursos disponibles sobre gestió de temps, organització horària o portals que recullen publicacions sobre la gestió del temps de treball, familiar, personal i social d'arreu del món.

Tempo_territorial IMG

Edita: Tempo Territorial

Disseny i maquetació: Atelier Terrains Vagues

Llengua: Francès
Temes: Polítiques del temps

Document (70 pàgines). Recull 2014-2019 de comunitats implicades en polítiques temporals, serveis de proximitat, organitzacions de treball, planificació, mobilitat, efocaments col·lectius de Tempo Territorial a França, Espanya i Itàlia. Articulant les dimensions socials, ambientals i econòmiques, les polítiques temporals constitueixen un potencial innegable per a la innovació i perfilen l’acció pública del món de demà.

Soste(vida)bilidad

Edita: ColaBoraBora en col·laboració amb La Quinta Ola

Disseny i maquetació: Nerea Márquez (Ojo Buey)

Traducció: eta kitto! Euskara Elkartea
Temas: Conciliació

Guia (118 pàgines). Pràctica, de fàcil maneig, que pretén ser útil per a les persones emprenedores que vulguin dur a terme els seus projectes professionals sense descuidar la gestió de les seves vides; és més, col·locant La Vida al centre. Perquè, com estan sent gestionades les vides de les persones que de forma conscient i inconscient s'aventuren a emprendre? Es pot millorar la seva qualitat?

Com elaborar un Pla que promogui una organització del temps l’empresa més saludable, igualitària i eficient

Edició: Direcció de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat. Barcelona Activa

Coordinació i redacció: Momentum Lab

Col·laboració: Empreses del Grup Motor de la Xarxa NUST
Temes: Organització del temps a l'empresa

Pla (25 pàgines). Una empresa eficient és aquella que aconsegueix els seus objectius fent un ús competent dels recursos que té. Tenint en compte que les persones són el capital
més important d’una organització, resulta fonamental promoure una organització flexible que tingui en compte les necessitats dels treballadors i de les treballadores, sense que aquest fet vagi en detriment dels objectius de l’empresa.

Infografia sobre l'evolució a Espanya de l'estat de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 2018 (en castellà)

Autoria: Roberto Martínez, Rafael Fuertes, Joaquín Rodríguez, Ignacio Rodríguez-Solano, Mª Ángeles Hernández, Teresa Mañueco, Esther Adrada, Ana Núñez. 
Temes: Conciliació

Infografia (5 pàgines). L'estat de la conciliació a Espanya, millora i recupera el nivell perdut amb la crisi. Si bé, la percepció ciutadana tant referent a l'evolució, com en relació a la comparativa amb la resta d'Europa, continua sent molt negativa. L'índex efr 2018 supera ja en més de 5 punts el valor inicial en l'any 2008, al qual es va assignar un valor de sortida de 100 punts bàsics. El baròmetre de la conciliació - índex efr en la seva edició 2018, i que avalua l'evolució en el període comprès entre 2015 i 2017, mostra un avanç de 3,2 punts respecte a l'edició anterior (2008 - 2015). Les millores es produeixen tant en la part social, com en l'empresarial.

Informe sobre l'evolució a Espanya de l'estat de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 2018 (en castellà)

Autoria: Roberto Martínez, Rafael Fuertes, Joaquín Rodríguez, Ignacio Rodríguez-Solano, Mª Ángeles Hernández, Teresa Mañueco, Esther Adrada, Ana Núñez. 
Temes: Conciliació

L'estat de la conciliació a Espanya, millora i recupera el nivell perdut amb la crisi. Si bé, la percepció ciutadana tant referent a l'evolució, com en relació a la comparativa amb la resta d'Europa, continua sent molt negativa. L'índex efr 2018 supera ja en més de 5 punts el valor inicial en l'any 2008, al qual es va assignar un valor de sortida de 100 punts bàsics. El baròmetre de la conciliació - índex efr en la seva edició 2018, i que avalua l'evolució en el període comprès entre 2015 i 2017, mostra un avanç de 3,2 punts respecte a l'edició anterior (2008 - 2015). Les millores es produeixen tant en la part social, com en l'empresarial.

Resum executiu de l'Informe sobre l'evolució a Espanya de l'estat de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral 2018 (en castellà)

Autoria: Roberto Martínez, Rafael Fuertes, Joaquín Rodríguez, Ignacio Rodríguez-Solano, Mª Ángeles Hernández, Teresa Mañueco, Esther Adrada, Ana Núñez. 
Temes: Conciliació

L'estat de la conciliació a Espanya, millora i recupera el nivell perdut amb la crisi. Si bé, la percepció ciutadana tant referent a l'evolució, com en relació a la comparativa amb la resta d'Europa, continua sent molt negativa. L'índex efr 2018 supera ja en més de 5 punts el valor inicial en l'any 2008, al qual es va assignar un valor de sortida de 100 punts bàsics. El baròmetre de la conciliació - índex efr en la seva edició 2018, i que avalua l'evolució en el període comprès entre 2015 i 2017, mostra un avanç de 3,2 punts respecte a l'edició anterior (2008 - 2015). Les millores es produeixen tant en la part social, com en l'empresarial.

6a Enquesta Europea sobre Condicions Laborals (en anglès)

Autoria: Agnès Parent-Thirion, Isabella Biletta, Jorge Cabrita, Oscar Vargas, Greet Vermeylen, Aleksandra Wilczynska and Mathijn Wilkens.
Temes: Condicions laborals - Empleabilitat - Discriminació per gènere

Des de 1991, Eurofound ha monitoritzat les condicions de treball a Europa a través de la seva Enquesta Europea sobre condicions laborals (EWCS). L’enquesta pretén mesurar les condicions de treball de tots els països europeus, analitzar les relacions entre diferents aspectes d’aquests, identificar grups en risc, destacar qüestions d’interès i àrees de el progrés i, en última instància, contribuir al desenvolupament de la política de la UE orientada a millorar la qualitat de l’ocupació. El 2015, la sisena EWCS va entrevistar a prop de 44.000 treballadors (tant empleats com autònoms) a 35 països europeus: els 28 estats membres de la UE, els cinc països de la UE països candidats, i Noruega i Suïssa.

Guia d’orientació per uns horaris més productius i saludables

Autoria: InTime amb la coordinació de la Direcció de desenvolupament socioeconòmic de proximitat de Barcelona Activa.
Temes: Reforma horària - Nous usos del Temps.

La Guia d’orientació per uns horaris més productius i saludables és una mesura del Pacte del temps de Barcelona, presentat el 18 de juny de 2018 i constitueix una eina clau per al suport a l’assessorament a les organitzacions en matèria de reforma horària. El Pacte del Temps és una iniciativa municipal que cerca el compromís de la ciutadania i del propi Ajuntament per impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps que contribueixin a la reducció de les desigualtats socials, a la millora de la qualitat de vida i a la promoció d’una economia plural al servei de les persones. La Guia mostra com qüestions com el treball orientat a resultats, la flexibilitat pactada, la perspectiva de la salut i l’eficiència com a dues cares de la mateixa moneda, el lideratge en la planificació del temps, la gestió del temps conscient i acurada, la necessitat d’optimitzar reunions, la comunicació interna com a lladre del temps, l’existència de processos interns més productius o els avantatges competitius que representen lareforma horària, esdevenen tots ells fonamentals per impulsar i gestionar la viabilitat d’organitzacions en ple segle XXI.

Compte satèl·lit de la producció domèstica (CSPD) de les llars de Catalunya 2001

Autoria: Cristina Carrasco Bengoa (Universitat de Barcelona) i Mònica Serrano Gutiérrez (Universitat de Barcelona).
Temes: Producció domèstica - Ús del temps - Treball domèstic.

La investigació sobre les tasques que no tenen una contrapartida monetària immediata va rebre un suport decisiu l’any 1995 en la Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre la Dona celebrada a Beijing, en què es va aprovar la proposta d’ampliació dels sistemes de comptabilitat nacional amb un compte satèl·lit del treball no remunerat. Aquesta publicació vol avançar cap a aquests canvis, per mesurar la importància dels treballs que queden fora de l’intercanvi monetari, com ara les tasques domèstiques, les voluntàries o les de cura de les persones dependents, és a dir, feines que incideixen directament en la nostra qualitat de vida i que majoritàriament són portades a terme per dones.

Proposta de la Comissió d'Igualtat de Mesures per a reduir la Bretxa Salarial

Autoria: Gerència de Recursos Humans i Organització, Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals i Departament d’Igualtat. Treball desenvolupat en el marc de la Comissió Tècnica d’Igualtat: Elena Pérez, Guadalupe Pulido, Sonia Ruiz, Estel Crusellas, Montserrat Pina, Marc Balsebre, Zaira Rivera, CCOO (Maria Rosa Tomás, Melania Ferrer i Maria Luisa Aparicio), UGT (Àngels Ruiz, Mireia Sorribas i Ivette Barrachina), SAPOL (Eva Cardenete) i CGT (Marga Olalla). Agraïment a: Pilar Carrasquer, Gemma Verdejo i Mercedes Torres. Supervisió tècnica del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Temes: Bretxa salarial - Gènere.

El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord del Plenari el 27 de març de 2016, inclou una anàlisi per a establir la bretxa salarial. Les mesures que es proposen són conseqüents amb els resultats de l’estudi de bretxa salarial, si bé cal indicar que aquesta mesura és relativa, ja que es comparen les retribucions d’homes i dones en un moment temporal i en unes circumstancies determinades. L’informe de bretxa respon a les dades retributives i de distribució de l’ocupació de l’any 2017. L’estudi per tant no incorpora les modificacions retributives que s’han aplicat amb posterioritat, com són les que tot seguit s’indiquen.

Document de treball de síntesi "Bretxa salarial 2017"

Autoria: Gerència de Recursos Humans i Organització, Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals i Departament d’Igualtat. Treball desenvolupat en el marc de la Comissió Tècnica d’Igualtat: Elena Pérez, Guadalupe Pulido, Sonia Ruiz, Estel Crusellas, Montserrat Pina, Marc Balsebre, Zaira Rivera, CCOO (Maria Rosa Tomás, Melania Ferrer i Maria Luisa Aparicio), UGT (Àngels Ruiz, Mireia Sorribas i Ivette Barrachina), SAPOL (Eva Cardenete) i CGT (Marga Olalla). Agraïment a: Pilar Carrasquer, Gemma Verdejo i Mercedes Torres. Supervisió tècnica del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Temes: Bretxa salarial - Gènere.

El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord del Plenari el 27 de març de 2016, inclou una anàlisi per a establir la bretxa salarial. Resultat de l’anàlisi al pla s’estableixen objectius, un dels quals es garantir l’equitat de gènere en les retribucions dels treballadors i les treballadores municipals, que es concreta en un objectiu específic previ que consisteix en “analitzar les causes de la bretxa salarial per raó de gènere els col·lectius que tenen una bretxa salarial superior al 4%”. Les dades obtingudes en el present estudi permetran explorar la possible bretxa salarial a l’Ajuntament de Barcelona per part de la Comissió d’Igualtat, i fruit d’aquesta exploració es podran plantejar les consegüents mesures correctores.

Informe "Càlcul de la bretxa salarial 2017"

Autoria: Gerència de Recursos Humans i Organització, Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals i Departament d’Igualtat. Treball desenvolupat en el marc de la Comissió Tècnica d’Igualtat: Elena Pérez, Guadalupe Pulido, Sonia Ruiz, Estel Crusellas, Montserrat Pina, Marc Balsebre, Zaira Rivera, CCOO (Maria Rosa Tomás, Melania Ferrer i Maria Luisa Aparicio), UGT (Àngels Ruiz, Mireia Sorribas i Ivette Barrachina), SAPOL (Eva Cardenete) i CGT (Marga Olalla). Agraïment a: Pilar Carrasquer, Gemma Verdejo i Mercedes Torres. Supervisió tècnica del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Temes: Bretxa salarial - Gènere.

El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per acord del Plenari el 27 de març de 2016, inclou una anàlisi per a establir la bretxa salarial. Resultat de l’anàlisi al pla s’estableixen objectius, un dels quals es garantir l’equitat de gènere en les retribucions dels treballadors i les treballadores municipals, que es concreta en un objectiu específic previ que consisteix en “analitzar les causes de la bretxa salarial per raó de gènere els col·lectius que tenen una bretxa salarial superior al 4%”. Per a permetre la definició de possibles causes, l’estudi estableix l’anàlisi de dades dels components de les retribucions de manera desagregada, en funció de les variables que configuren les retribucions dels homes i de les dones.

Informe "Treballadores de la llar: un cas evident de discriminació indirecta"

Autor: Fundación Alternativas. Arantxa Zaguirre.
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures, Treball de llar.

El document confirma una realitat sovint invisibilitzada: la desprotecció que pateixen les treballadores de la llar al voltant dels seus drets laborals i la precarització del sector. La legislació vigent fa que les treballadores no disposin d'accés a cap prestació o subsidi per desocupació, cotitzin poc, puguin ser acomiadades sense causa i no disposin d'una protecció especial en cas de quedar-se embarassades.

Guia "Yo trabajo 24/7 para trabajadoras del hogar"

Autor: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ISTAS de Comissions Obreres, Centro Boliviano Catalan i Mujeres Migrantes diversas.
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures, Treball de llar.

Document adreçat a persones contractades de serveis de la llar i les cures. El fulletó recull les reflexions d'un grup de treballadores de la llar sobre el seu propi treball, que es caracteritza per l'absència de drets, per la manca de reconeixement i valoració, i per l'existència de discriminació i fins i tot assetjament laboral i sexual.

Guia "Condiciones de trabajo y riesgos de las actividades en el hogar"

Autor: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ISTAS de Comissions Obreres, Centro Boliviano Catalan i Mujeres Migrantes diversas.
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures, Treball de llar.

Document adreçat a persones contractants de serveis de la llar i les cures. El fulletó vol donar recursos, consells i informació a les persones responsables de la contractació per tal que garanteixin unes condicions de feina segures a les persones treballadores al voltant de temàtiques diverses com els productes de neteja, les condicions laborals o els equips i eines de treball, entre altres.

Autor: Matriu.
Edita: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Temes: Economia Feminista - Economia de les Cures- Usos del Temps- Associacionisme.

Guia realitzada a partir del finançament del premi 1% del CNJC. L’objectiu de la guia és reflexionar i introduir la perspectiva de l’economia feminista de ruptura, i facilitar recursos per aplicar estratègies de cura als col·lectius. Està dirigida a entitats i grups d’activistes amb interès d’iniciar una reflexió conjunta sobre com introduir les cures i la mirada de l’economia feminista dins del seu funcionament.

S’estructura en 3 apartats:
1. Introducció teòrica a l’economia feminista
2. Estratègies de cura al col·lectiu: mecanismes concrets per aplicar la cura als col·lectius
3. Proposta d’activitats.

Idioma: Anglès  
Temes:  Cures-Conciliació-Igualtat-Treball-Economia 
L’Institut d’Investigació en Economia Política (Political Economy Research Institue) compta amb un programa específic sobre Gènere i Treballs de Cures on es poden consultar estudis i articles que visibilitzen les contribucions del treball de cures al desenvolupament econòmic i les seves implicacions en les desigualtats entre homes i dones. 

Eina per a la participació en un estudi sobre com afecta el nostre cronotip a la salut i a la qualitat de vida. Cada participant rep un document amb consells per ajustar el seu cronotip als horaris socials estàndards.

Àmbit : Navarra 
Tema : Conciliació - Flexibilitat - Horaris 
Promouen les polítiques de conciliació a la seva àrea d'influència establint convenis amb el govern flora. La web recull recursos, propostes de formació i noticies

Idioma: Castellà 
Àmbit: Espanya 
Temes: Conciliació - Igualtat - Usos del temps 
El portal digital de notícies sobre recursos humans a les empreses disposa d'una secció especial dedicada a la conciliació i l'ús del temps.

Àmbit: Europa 
Temes: Conciliació - Família - Igualtat - Usos del temps 
Creada el 1958, aquesta xarxa reuneix a més de 50 organitzacions familiars de tota Europa per a debatre i proposar mesures en els àmbits de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, integració de la dimensió familiar i conciliació, inclusió social i representativitat. Actualment inclou a més de 50 organitzacions. Promou Any de la Conciliació a Europa

Idioma: Castellà 
Àmbit: Espanya 
Temes: Conciliació - Igualtat - Treball - permisos - reducció de jornada - excedències 
Autor: UGT, 2013 
Resposta a les consultes més freqüents en matèria de la normativa vigent espanyola sobre permisos (maternitat, paternitat, lactància, cura), excedències i reducció de jornada vinculades a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Idioma: Castellà 
Àmbit: Euskadi 
Temes: Horaris - Treball 
Autor: Departament d'Ocupació i Afers Socials, Govern Basc. 2010 
Manual pràctic per a la introducció d'un nou model d'horari laboral. La guia orienta a les empreses en el procés d'implantació, des del diagnòstic de partida, fins al seguiment de l'acció, i inclou qüestionaris i plantilles d'utilitat.

Àmbit: Barcelona 
Temes: Igualtat - Treball - Usos del Temps 
Xarxa dedicada a impulsar l'emprenedoria social i la Innovació social, afavorint la inserció sociolaboral de les persones en risc d'exclusió dels col·lectius més vulnerables, així com la visibilització de les bones pràctiques per part de les empreses socials i també de la RSC de les empreses mercantils.

Idioma: Castellà 
Àmbit: Món 
Temes: Treball 
Secció del web de l'Organització Internacional del Treball que inclou convenis, recomanacions i altres documents sobre regulació del temps de treball.

Idioma: Català 
Àmbit: Catalunya 
Temes: Conciliació - Igualtat - Treball 
Autor: Generalitat de Catalunya, 2012 
Espai web de referència de la Generalitat de Catalunya sobre la igualtat i l'organització del temps de treball, que ofereix informació, formació, assessorament i recursos.

Idioma: català 
Àmbit: Catalunya 
Temes: Conciliació - Treball 
Autor: Diputació de Barcelona, 2009 
Selecció de prop de 70 mesures d'èxit vinculades a la gestió i distribució del temps de treball que actualment estan duent a terme empreses i organitzacions d'arreu del territori català. Cada pràctica inclou una relació dels principals beneficis que, segons els responsables, ha generat la implementació d'aquestes mesures.

Àmbit: Catalunya 
Tema: horaris 
La plataforma vol impulsar el canvi del fus horari per tal de fer possible una racionalització dels horaris que afavoreixi la conciliació de la vida personal i laboral, prenent el factor temps com a variable rellevant en la recerca del creixement i el benestar.

Document per a la gestió del temps de treball, dissenyat en blocs mensuals que mantenen sempre actualitzat el còmput anual. Útil també per a famílies o estudiants

Àmbit: Canadà
Tema: Conciliació - Gent Gran - Usos del temps
Grup d'investigació format per Universitats i organs regionals del Quebec, centrats en l'envelliment actiu, l'us del temps i la prolongació de la carrera professional.

Idioma: Català
Ambit: Mòn
Temes: Gestió del Temps
Conferència del filòsof i escriptor alemany en la que reflexiona sobre el temps amb una aproximació històrica econòmica i política.

​​​​​​​IdiomaAnglès

Ambit: Mòn
Temes: Gestió del Temps
Programa de gestió de reunions. Quan un usuari proposa una data de trobada el sistema genera una url que pot ser enviada a les persones que es volen convocar, en el moment en que tots els convocats han marcat la seva resposta, el sistema genera un missatge amb la proposta més acceptada.

Àmbit: Món
Tema: Usos del temps
El centre per a la Investigació de l'ús del Temps organitza cursos, trobades i estudis al voltant de l'ús social del temps i la seva evolució. Des d'aquest portal es pot accedir a estudis, webs, bibliografies i altres recursos de països com Bèlgica, Austràlia, el Japó o els Estats Units.

Àmbit: Món
Temes: Usos del Temps
IATUR vol ser un fòrum de trobada per a investigadors, universitats i oficines estadístiques nacionals que estudien l'ús del temps. En formen part membres de 40 països que es reuneixen en un congres anual. La seva pàgina web conté bibliografia i contactes a centres de recerca. Publica el butlletí electrònic elJTUR, un referent internacional que publica periòdicament estudis que aporten base teòrica a l'explicació de l'ús del temps individual i l'analisi de les polítiques econòmiques i socials.