Temps educatiu compartit

La ciutat i els barris són els primers espais on la Direcció del Programa de Temps i Economia de les Cures ha implementat les polítiques de temps per tal de pal·liar un dels reptes actuals de les famílies: la conciliació del temps infantil fora de l'horari lectiu amb les necessitats horàries dels pares i mares, i que alhora aquest temps d'oci i lleure sigui educatiu i creatiu.

Des d'aquesta premissa, l'any 2005 i fins el desembre del 2011 es va endegar a Barcelona Temps de Barri, temps educatiu compartit, un programa d'investigació-acció participativa promogut conjuntament entre la Direcció d'Usos del Temps (en l'actualitat Programa de Temps i Economia de les Cures), l'Institut d'Educació i els Districtes de l'Ajuntament de Barcelona, i la Fundació Jaume Bofill.

El programa es posà en funcionament barri a barri, amb l'elaboració d'una enquesta en la que participaren els diferents agents implicats (centres educatius, famílies, serveis, entitats...) i de la que se'n derivà una diagnosi que va permetre dissenyar i aplicar accions per millorar els usos dels temps i dels espais educatius per als infants i adolescents, contribuint a l'harmonització laboral i familiar.

Coordinació de programacions extraescolars als barris, patis oberts com a zones de joc fora de l'horari escolar o activitats lúdiques als patis de les escoles són algunes de les línies de treball impulsades pel projecte. Des del gener de 2012 el programa Patis Escolars oberts al barri es gestiona directament des de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona.

Enllaços relacionats: 

Documents generats

Desenvolupament del programa de Patis Oberts i la coordinació d'activitats extraescolars, facilitant l'accès dels infants de tot el territori a qualsevol de les activitats ofertades.

Identificació de demandes i de necessitats mitjançant enquestes als agents educatius i socials dels barris i a les famílies.

Estudi que analitza la participació dels agents educatius i socials en el desenvolupament del programa.

Enquestes de valoració i satisfacció dels projectes desenvolupats sota el paraigues de temps de barri, temps educatiu compartit