Temps per tu

La gestió del temps és un factor que incideix directament en la qualitat de vida de la ciutadania. Des del Programa de Temps i Economia de les Cures, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Departament de Gent Gran i els Districtes de la ciutat vàrem impulsar aquest projecte per contribuir a la millora de la conciliació familiar, laboral i personal de les famílies; conscients que la disponibilitat de temps és una qüestió sensible, que afecta a tothom, convertint-se en alguns casos en un factor de desigualtat social o de gènere. Aquestes realitats fan necessàries mesures de promoció i suport a les famílies, especialment aquelles que compten entre els seus membres amb persones amb algun tipus de dependència.

Aquest projecte, dirigit a cuidadors i cuidadores amb persones amb dependència al seu càrrec, es va iniciar l'any 2011 amb un pla pilot al districte de Sant Martí i actualment té tres línies d'actuació, una dirigida a persones cuidadores d'infants amb discapacitat, l'altre a joves i adults amb discapacitat i la darrera a famílies cuidadores de persones amb dependència.

A partir del gener de 2017, les modalitats del programa Temps per tu relacionades amb  persones cuidadores d'infants amb discapacitat, i  a joves i adults amb discapacitat  es gestionen per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat -IMPD

L'adreça de contacte del projecte: tempspertu@bcn.cat

La modalitat adreçada a famílies cuidadores de persones amb dependència, es gestiona pel Departament de Gent Gran, de l’Àrea de Drets Socials.

 

Accions impulsades

La proposta ofereix temps personal a les famílies cuidadores de nens i nenes amb algun tipus de discapacitat física i/o intel·lectual. L'objectiu és millorar la qualitat de vida de les famílies facilitant temps personal als pares i mares i temps lúdic als infants.

L'envelliment de la població implica en molts casos la manca d'autonomia i la dependència de terceres persones. En aquest marc el projecte ofereix temps personal a les persones cuidadores i oferint alhora activitats adequades a les persones amb dependència.

Aquest projecte té com a objectiu donar eines per a la gestió del seu propi temps a joves i adults amb discapacitat, garantint el seu dret al lleure i l'oci, i oferint a l'hora temps personal a les seves famílies.