Enquesta sobre els usos del temps i el confinament

En el confinament provocat per la Covid-19 i viscut durant la primavera de 2020, les dones han teletreballat més que els homes, han flexibilitzat més els seus horaris i consideren que en la majoria de parelles no hi ha hagut igualtat en el repartiment de tasques domèstiques.

La Generalitat de Catalunya ha impulsat aquest 2020 el Pla Viure Millor. Aquesta iniciativa és la transició cap al Pacte per a la Reforma Horària i compta amb la posada en marxa d’una sèrie d’accions per tal d’assolir els compromisos establerts pel Pacte.

Així doncs, el Pla Viure Millor pretén ser un document dinàmic, no només en quan a les mesures a incorporar sinó també perquè assumeix el compromís de dotar-se d’indicadors de seguiment i de partida pressupostària.

En aquesta línia, el Centre d’Estudis d’Opinió ha publicat una Enquesta sobre els usos del temps i el confinament per tal de mesurar l’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 amb el seu conseqüent confinament de la població i els usos del temps.

L’enquesta mostra dades sociodemogràfiques desagregades per gènere, edat, procedència així com altres criteris com per exemple la situació professional o el nivell d’estudis. L’estudi analitza l’estat de salut de les persones participants, els seus hàbits quotidians durant el confinament, la relació amb el treball a distància, el repartiment del treball domèstic i familiar, així com també fa referència a les violències masclistes durant el confinament i a reflexions de futur.

Pel que fa als usos del temps, el teletreball i la corresponsabilitat en el marc de la pandèmia, les xifres parlen per sí soles. Les dades dibuixen un confinament en el qual:

TELETREBALL I FLEXIBILITAT HORÀRIA

  • Les dones han treballat més que els homes, ja que els sectors amb més alta demanda durant la pandèmia estan molt feminitzats: cures, atenció directa, sanitat, comerç.

  • Els homes tenen més tendència al treball a distància i presencial combinat (18%) mentre que les dones només combinen en un 10,9%.

  • Un 52,4% de les dones han teletreballat mentre que en el cas dels homes ho han fet un 38,4%.

  • Tant homes (60,1%) com dones (62,1%) consideren que el teletreball compaginat amb la feina presencial és una bona forma per organitzar-se el treball.

  • Un 66% de les dones van flexibilitzar els seus horaris laborals, enfront d’un 60,9% dels homes.

  • Un 30,1% de les dones assegura haver treballat més hores durant el confinament, mentre que només un 21,5% dels homes ho ha fet.

CORRESPONSABILITAT

  • Tant homes com dones valoren que el teletreball és una eina positiva per la conciliació.

  • El 42,6% dels homes consideren que el repartiment de les tasques domèstiques és igualitari, mentre que només el 27,1% de les dones opina el mateix.

  • El 75,3% dels homes consideren que hi ha hagut corresponsabilitat en la parella durant el confinament, mentre que només el 54,2% de les dones opina el mateix.

  • Hi ha una percepció diferent del que s’entén per “feines col·laboratives” domèstiques.

L’estudi també mostra una bretxa tecnològica i digital de gènere, ja que els homes acostumen a tenir més accés a eines tecnològiques. Així mateix, l’enquesta realitzada posa de manifest la importància d’incorporar, més enllà de la perspectiva de gènere, la perspectiva del temps i reorganitzar el temps de treball de les persones.