Encàrrecs de gestió de les entitats municipals

D'acord amb la Llei de contractes del sector públic (LCSP), els ens públics poden encarregar de forma directa la realització de determinades prestacions, sense que siguin aplicables les normes que regulen la contractació pública. Per poder formalitzar aquests encàrrecs directes, anomenats encàrrecs de gestió, cal que l'entitat destinatària tingui la condició de "mitjà propi" de l'entitat que fa l'encàrrec, definida a l'article 32.2 de la LCSP.

Tot i reconèixer la naturalesa no contractual dels encàrrecs de gestió, la LCSP disposa que els d'import superior a 50.000 euros (sense IVA) s'han de publicar al perfil del contractant de l'entitat que ha fet l'encàrrec; i que per als d'import superior a 5.000 euros, se n'ha de publicar una relació, amb caràcter trimestral. A continuació trobareu els enllaços a les pàgines del perfil del contractant de les entitats municipals on es realitza aquesta publicitat.