Informe sobre la gestió indirecta de serveis municipals. Any 2015

L'any 2015, el Govern municipal va ordenar la realització d’un estudi sobre el grau d’externalització dels serveis públics de l’Ajuntament de Barcelona i de totes les entitats municipals, amb la finalitat de disposar de dades objectives per a l'anàlisi i la presa de decisions sobre la forma més òptima per a la prestació dels serveis en el futur.

L’informe, realitzat amb els mitjans propis de l’Ajuntament, descriu la situació de l’any 2015 de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials, les societats mercantils 100% municipals, i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.