Presentació de sol·licituds d’accés a la informació pública

Cal adreçar les sol·licituds al Departament de Transparència, que determinarà quina entitat o òrgan administratiu (direcció, departament, institut, empresa...) de l’Ajuntament disposa de la informació demanada, i li farà arribar la petició. Un cop rebuda per l’òrgan o entitat que disposa de la informació, aquest té un termini d’un mes per tramitar-la.

Les sol·licituds s'han de presentar al registre (presencial, o electrònic) de l'Ajuntament de Barcelona, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat de la persona sol·licitant. Aquest requeriment de la Llei de transparència permet iniciar un procediment administratiu en els termes previstos per la legislació vigent, la qual cosa garanteix els drets de les persones sol·licitants pel que fa a control de terminis i la possibilitat d’interposició de recursos en cas de disconformitat; d’altra banda, requereix, segons disposa la llei, que acreditin la seva identitat.

En les sol·licituds presentades per internet, aquesta acreditació es pot fer:

  • mitjançant un certificat digital
  • mitjançant la identitat digital al mòbil mobileID. Això requereix prèviament instal·lar-se l’app mobileID al telèfon mòbil i crear-s’hi un perfil d’usuari.