Tramitació d'una ordenança fiscal per establir un recàrrec municipal sobre l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) a la ciutat de Barcelona

La ciutat de Barcelona rep, des de fa dècades, un flux creixent de visitants, que arriben a suposar una població flotant de mitjana d’unes 154.000 persones, un 9,6% addicional a la població resident.

Aquesta realitat, que es caracteritza, a més, per una concentració territorial molt marcada en alguns barris, representa per a l’Ajuntament un sobrecost en la despesa d’alguns serveis públics, que els fons procedents de l’Impost sobre Estades en Establiments Turístics contribueixen a pal·liar. Alhora, aquests fons es destinen també a millorar i diversificar l’oferta turística, i a promoure un model de turisme responsable i sostenible.

Amb l’objectiu de millorar l’actual funcionament de l'Impost sobre Estades en Establiments Turístics i de poder fer front a les despeses que es deriven de l’elevat flux de visitants que rep la ciutat, especialment intens en alguns barris que pateixen els efectes de la massificació turística, es planteja l'establiment, mitjançant ordenança fiscal, d'un recàrrec municipal sobre aquest impost.

Consulta pública prèvia

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança fiscal, es va du a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

La ciutadania i les organitzacions que ho van considerar oportú, van poder remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en la documentació informativa que s'inclou, entre el 13 de febrer i el 5 de març de 2020.