Resum de la contractació a l’Ajuntament. Any 2019

La informació s’actualitza trimestralment, amb l’excepció de la relativa als contractes menors derivats d’una autorització genèrica de despesa.

Per a aquests contractes, les dades es publicaran amb la següent periodicitat:

  • Despesa efectuada: agrupades per trimestres
  • Nombre de contractes: mitjançant un únic llistat

Per a més informació, es pot consultar la base d'execució vint-i-setena, apartats d), e) i f) del punt 1, del Pressupost 2018 prorrogat.

Informació relacionada