La regulació dels allotjaments turístics prioritzarà l’equilibri social

La regulació dels allotjaments turístics prioritzarà l’equilibri social

Turisme. El Pla s’està definint a través d’un procés participatiu amb els principals agents implicats i els grups municipals.

Els principals agents implicats en l’allotjament turístic i els grups municipals estan immersos en el procés participatiu que permetrà elaborar el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT). Aquesta nova regulació té l’objectiu de vetllar pels drets de tots els veïns i de generar una ciutat equilibrada que eviti la substitució de població resident als barris per allotjaments turístics.

El Govern municipal continua treballant en l’elaboració del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), l’instrument que regularà la implantació i les característiques dels allotjaments turístics de Barcelona per tal de fer-los compatibles amb un model urbà sostenible basat en la garantia de drets fonamentals i la millora de la qualitat de vida dels veïns.

El PEUAT buscarà la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica per millorar l’equilibri als barris i evitar que els allotjaments turístics substitueixin l’ús principal d’habitatge dels immobles. La proposta del Govern és que aquest nou marc normatiu blindi els drets ciutadans a través de diversos principis rectors, com contribuir a garantir el dret a l’habitatge, preservar el dret al descans i a la intimitat, el dret a la mobilitat sostenible i el dret a un medi ambient saludable.

Regulació específica per zones

El procés d’elaboració del PEUAT preveu establir quines zones de la ciutat tenen característiques similars per poder-hi aplicar, d’aquesta manera, mesures específiques. Per fonamentar aquesta regulació es quantificarà la relació entre la població resident i la població flotant de les diverses àrees, es definirà la saturació de l’espai públic i la morfologia de la trama urbana.

Després d’aquesta anàlisi, es reconeixen 3 possibles escenaris segons els resultats obtinguts: establir un creixement sostenible, mantenir l’oferta d’allotjaments turístics o anar cap al decreixement. En aquest sentit, s’ha establert una proporció mitjana del 6,37% entre l’oferta de places d’allotjament turístic i la població resident, i actualment 25 barris de la ciutat superen aquesta xifra.

Cens d’allotjaments turístics

A més, el PEUAT recull la creació d’un cens actualitzat dels allotjaments turístics de la ciutat, amb dades sobre les llicències concedides o els comunicats d’activitat. Les dades es compararan amb la informació obtinguda del Registre de Turisme de Catalunya, del Gremi d’Hotels, dels albergs autoritzats pel Consell Comarcal i de les residències d’estudiants existents. Aquest fet permetrà localitzar establiments que no disposin de llicència o comunicat d’activitat, de manera que es facilitarà la tasca inspectora contra l’activitat il·legal.

La propera jornada de treball per a la redacció del PEUAT tindrà lloc aquest dijous, 14 de gener, i encara hi haurà una nova sessió abans que acabi el mes de gener. Està previst que el procés de participació s’estengui fins al març, amb la participació dels diversos agents implicats i tots els grups municipals.