Mesures de govern

2021

L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa una bateria d’actuacions per promoure l’equitat de gènere a les indústries TIC de la ciutat i potenciar el feminisme com a eix central en la construcció de la societat digital. 

2020

Aquesta mesura vol ser l’inici d’un procés d’incorporació de la perspectiva de gènere en un àmbit tradicionalment masculinitzat a causa de la invisibilitat de les dones a l’espai públic.

2020

This measure aims to be the start of a process for including the gender perspective in a traditionally masculinised area, due to homeless women’s invisibility in public spaces

2020

Esta medida quiere ser el inicio de un proceso de incorporación de la perspectiva de género en un ámbito tradicionalmente masculinizado a causa de la invisi­ bilidad de las mujeres en el espacio público

2015

La transversalitat de gènere o mainstreaming de gènere és la integració de la perspectiva de gènere en tots els nivells i dimensions de la política1. Una de les definicions més utilitzades la defineix com "la reorganització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de forma que una perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori a totes les polítiques, a tots els nivells i a totes les etapes, pels actors normalment involucrats en l’adopció de mesures polítiques2".

2012

Informe sobre l'estat d'execució de la la mesura de govern; millora i nou impuls a l'Àgencia ABITS

2011

Agència que aborda integralment el fenomen de la prostitució a la ciutat i col·labora en la lluita contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual

2011

La Mesura de Govern contempla un seguit d’actuacions que s’han desenvolupat al llarg del darrer any basades en tres principis:

- Lluita contra el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual.

- Penalització de la demanda de relacions sexuals remunerades.

- Atenció a les persones que es veuen abocades a exercir la prostitució i que es troben en situació de vulnerabilitat.

2011

La medida de gobierno contempla un conjunto de actuaciones que se tienen que desarrollar a lo largo del año basadas en tres principios:

- Lucha contra el trafico de personas con finallidad de explotación sexual.

- Penalitzación de la demanda de relaciones sexuales remuneradas.

- Atención a las personas que se ven obligadas a ejercer la prostitución y se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat