Barcelona destinarà més de 10 milions d’euros a recuperar el patrimoni industrial del Poblenou : Servei de Premsa

Barcelona destinarà més de 10 milions d’euros a recuperar el patrimoni industrial del Poblenou

05/07/2016

 

El districte de Sant Martí ha marcat com una de les seves prioritats per aquest mandat la preservació del patrimoni industrial del Poblenou que conforma part del seu llegat històric i que posa en valor el testimoni i la identitat del districte a través del seu urbanisme d’edificis singulars. La conservació d’aquest patrimoni arquitectònic també ha estat històricament una reivindicació veïnal.

El disseny d’una política destinada a la dignificació del patrimoni per aturar el procés de degradació incideix directament en la potenciació i revitalització de l’urbanisme i l’arquitectura del districte fomentant alhora una millora qualitativa en els àmbits residencial, comercial i cultural dels barris.

Fruit de la preocupació per l’estat dels béns catalogats, públics o privats, del districte, una de les primeres actuacions del nou govern ha estat rellançar i reactivar la Comissió de Patrimoni Industrial del Poblenou que té com a funció principal vetllar perquè el patrimoni industrial catalogat no es malmeti i promoure la seva conservació. Per abordar la preservació dels edificis o conjunts arquitectònics s’ha encarregat un estudi perquè avaluï l’estat del Catàleg de Patrimoni del districte i proposi les primeres actuacions a realitzar prioritzant-les en funció del grau d’urgència.

A partir de l’anàlisi històrica de cada element, l’estudi recull els indicadors sobre l’estat actual dels elements catalogats amb una fitxa per a cada edifici, determina el grau de deteriorament i marca les accions prioritàries per abordar en cada cas. L’Ajuntament de Barcelona destinarà 10,2 milions d’euros a recuperar el patrimoni industrial del Poblenou prioritzant les intervencions urgents dels elements catalogats i marcades en el pla de xoc.

Avaluació del Patrimoni Industrial al districte de Sant Martí

L’estudi del patrimoni industrial del Poblenou l’ha dut a terme l’arquitecte Antoni Vilanova, professional de renom, especialista en la recuperació d’elements industrials. L’encàrrec que va rebre era l’avaluació del patrimoni industrial catalogat en els plans de protecció municipals.

Antecedents

Barcelona sempre ha mirat de vetllat pel seu patrimoni industrial i cultural. El 1979 es va aprovar el Catàleg de Patrimoni Històricoartístic de la ciutat, fet que va suposar un pas més en la valoració del patrimoni, tot i què no resolia la contradicció existent entre l’afectació urbanística i la protecció d’un element concret. Davant d’una afectació urbanística s’establia que era factible la descatalogació i consegüent enderroc d’un edifici si existien “previsions de planejament d’interès públic prevalent”.

Barcelona es va dotar de Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg adaptats territorialment als districtes de la ciutat i que van ser aprovats l’any 2000. Aquest instrument va permetre coordinar els criteris de protecció i els del planejament, de manera que la protecció s’ajusta actualment de forma molt més efectiva.

Els Plans estableixen quatre nivells de protecció. La categoria superior la formen els elements amb nivell A (Bé Cultural d’Interès Nacional), decidits per la Generalitat de Catalunya. La següent categoria, de nivell B (Bé Cultural d’Interès Local), decidits per l’Ajuntament i ratificats per la Generalitat. El nivell C (Bé d’Interès Urbanístic) és competència absoluta de l’Ajuntament de Barcelona. Per últim, els de nivell D (Bé d’Interès Documental). Per a les tres primeres categories és obligat el manteniment, no és possible l’enderroc, mentre que al nivell D es permet l’enderroc després de presentar i ser aprovat un estudi històrico-arquitectònic.

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del districte de Sant Martí (2000) es va modificar al 2006 per a la incorporació de nombrosos edificis industrials del Poblenou, recull els següents béns:
Béns arquitectònics Catalogats (total): 170 elements
Nivell A (Bé Cultural d’Interès Nacional): 1 element
Nivell B (Bé Cultural d’Interès Local): 21 elements
Nivell C (Bé d’Interès Urbanístic): 125 elements
Nivell D (Bé d’Interès Documental): 23 elements
Elements desapareguts (enderrocats) (7 Xemeneies, 2 Naus industrials i 3 Habitatges)
Nivell D: 12 elements
Total elements catalogats objecte d’avaluació: 158

A partir del Pla Especial del 2000, es crea la Comissió del Patrimoni Industrial que avalua les intervencions arquitectòniques als 158 elements catalogats. Per analitzar l’estat actual en què es troben cadascun dels béns arquitectònics catalogats existents s’han determinat cinc nivells d’intervenció:

– Nivell O. Bon estat general. No cal intervenir. Element que no presenta lesions o patologies aparents en l’apreciació visual exterior.
– Nivell 1. Deteriorament parcial. Intervenció lleu. Mal estat dels revestiments d’acabat únicament (estucs, arrebossats,…) recuperables sense afectació dels elements decoratius.
– Nivell 2. Deteriorament parcial sense afectació estructural. Intervenció especial. Mal estat d’elements decoratius, inclosos estucs, frisos, cornises, motllures, mènsules, etc…, que formen part de la valorització del bé catalogat. Requereix d’un projecte acurat.
– Nivell 3. Deteriorament general sense afectació estructural. Intervenció especial a curt termini. L’estat de les façanes presenta una situació general deficient que afecta a tancaments, baranes, llosanes de balcó, arrebossats, estucs, canals i/o baixants, etc.., o que malmeten elements decoratius bàsics del bé.
– Nivell 4. Deteriorament greu. Intervenció urgent. Les façanes presenten un estat molt deficient amb possible afectació estructural que posa en risc l’element catalogat.
– Nivell 5. Deteriorament irreversible. Avaluació de les accions a portar a terme. L’estat general que presenta l’element catalogat és tan greu que cal abordar mesures específiques per dictaminar les actuacions a emprendre.

En una primera fase del pla de xoc s’ha fet una “inspecció visual” externa sobre la totalitat dels béns arquitectònics, tant públics com privats, per establir una primera diagnosi individualitzada i s’ha assignat nivells de prioritat en la determinació de mesures d’intervenció. La segona fase és una “diagnosi completa” per decidir sobre les mesures que cal implementar sobre el patrimoni públic. En el cas del patrimoni privat, un cop contactat el propietari, es farà un requeriment perquè faci els arranjaments necessaris a l’element catalogat, si no ho ha fet.

El nombre dels béns catalogats en el districte de Sant Martí segons tipologia són:

– Edificis o conjunts d’habitatges: 53
– Arquitectura religiosa: 3
Cementiri: 1
– Arquitectura pública: 1
Escoles: 4
Mercats: 2
Ateneus, Casinos, Cinema, Cooperatives: 8
– Arquitectura industrial: 72
Arquitectura industrial (Xemeneies): 10
– Arquitectura rural: 3
– Arquitectura comercial: 1

El nombre dels béns catalogats segons propietat:

Pública: 39
Ajuntament de Barcelona: 29
Cementiris de Barcelona: 1
Diputació de Barcelona: 1
Universitat de Barcelona: 1
Universitat Pompeu Fabra: 2
Institut Català de Finances: 1
Departament de Benestar Social: 1
Dret d’ús a favor de la Universitat de Barcelona: 1
Dret d’ús a favor de la Universitat Pompeu Fabra: 1
Dret d’ús a favor de l’Arxiu Històric de Poblenou: 1
Privada: 119

Els elements catalogats que s’han prioritzat amb una intervenció urgent són:

– La Escocesa – Actuacions de consolidació a la nau Johnson i a la nau Foseco.
– Can Ricart – Actuacions per la millora de les mesures de seguretat de la nau Hangar i rehabilitació de l’ala pendent d’actuació de la nau del Casal de Joves.
– Ca l’Alier – Rehabilitació de la nau i urbanització dels voltants.
– Can Felipa – En licitació el projecte de restauració de façanes
– Flor de Maig – Aprovat el projecte de façanes i en procés de licitació les obres.
– Can Picó – Restauració de la nau per acollir la cooperativa de treball i inserció social, Biciclot.
– Nau Modernista Pujades 97 – Restauració de la nau per fer un projecte d’inserció social pel reciclatge d’equips informàtics i electrònics amb la Fundació Trinijove.
– Casa de les Vàlvules – Per finalitzar la rehabilitació del conjunt patrimonial, iniciada amb la restauració de la Torre de les Aigües, restauració de la Casa de las Vàlvules per acollir l’ Arxiu Fotogràfic del Poblenou.

Comissió Tècnica de Patrimoni Industrial

El govern municipal ha reactivat la Comissió Tècnica de Patrimoni Industrial del Poblenou. En aquest mandat ja s’ha reunit tres vegades amb la voluntat que funcioni més enllà de la formalitat, que sigui un espai actiu de debat i reflexió.

L’Ajuntament hi treballa de manera transversal amb diversos representants: Districte de Sant Martí, ICUB, Servei d’Arqueologia, Urbanisme, però també estan convidats tots els agents actius que treballen i defensen el patrimoni industrial del barri del Poblenou: AAVV del Poblenou, arquitectes, enginyers, etc…

Els objectius de la Comissió són:

– Posar damunt la taula la realitat dels edificis que ja formen part de la protecció actual i sobre els quals ja s’hi està treballant: Can Ricart, alguns de Pere IV,…

– Establir criteris respecte a projectes proposats en edificis de patrimoni industrial

– Decidir si cal ampliar el catàleg dels elements a protegir

Dues de les decisions més importants de la Comissió han estat la creació d’un grup de treball específic de Can Ricart i l’encàrrec d’un estudi i diagnosi sobre l’estat dels béns ja catalogats.

Document relacionatCompartiu aquest contingut