Cooperació i treball en xarxa

La biblioteca Francesca Bonnemaison forma part de la Xarxa de Centres de Documentació i Biblioteques de dones de l'estat Espanyol creada l'any 1994 per promocionar i difondre la feina dels centres integrants, ubicats al territori de l'estat espanyol.

"De la mà de l'impuls del moviment feminista, de l'avanç dels centres d'investigació universitària o bé, a partir dels recentment creats organismes governamentals promotors de polítiques públiques d'igualtat, van sorgir les primeres biblioteques i centres de documentació de dones que a dia d'avui, exerceixen una funció primordial com a salvaguarda del coneixement i del patrimoni cultural de gènere, alhora que ofereixen recursos i presten altres serveis que contribueixen a reconèixer els sabers femenins i a trencar amb el silenci en tron a les dones...
En aquest marc particular... les biblioteques i centres de documentació de dones de l'estat espanyol van iniciar i han protagonitzat un peculiar procés de coneixement i col·laboració... l'embrió del qual es troba en les Jornades Feministes Estatals celebrades a Madrid el 1993...
Ja des que aquesta primera vegada que es van reunir unes poques biblioteques i centres de documentació de dones del país, allà per l'any 1994 es constata que malgrat contenir importants recursos documentals, específics i de qualitat, es tractava d'entitats poc conegudes en el seu àmbit, fins i tot entre els professionals usuaris d'aquesta infomació...
Neix així, un projecte col·lectiu la principal inquietud del qual es basa a potenciar el suport professional i iniciar una àmplia cooperació bibliotecària que permeti solucionar qüestions comunes... Els resultats van ser, d'una banda, l'edició de la Guía de Bibliotecas y Centros de Documentación de Mujeres en España publicada en 1996 i, d'una altra, la constitució de la Xarxa de Biblioteques i Centres de Documentació de Dones....
Encara que cadascun dels centres que confirma la Xarxa provingui de projectes o organitzacions... molt diferents entre si... hem anat creixent en complicitat i establint relacions que donen sentit i utilitat a la Xarxa... i hem procurat donar forma a una dinàmica de funcionament basada en la comunicació permanent... al costat de la celebració d'una trobada anual..."

Argente Jiménez, Montse. Bibliotecas de Mujeres.
Anuario de bibliotecas españolas, 2008, pp. 302-305