Recursos Humans

Totes les persones que contracta Biblioteques de Barcelona per cobrir les seves necessitats de personal, fix o temporal, han d'haver fet els corresponents processos públics de selecció que permeten avaluar l'adequació de les persones candidates als perfils professionals requerits per a cada lloc de treball.

Totes les convocatòries de processos públics de selecció de personal per treballar a Biblioteques de Barcelona s'anunciaran en aquesta pàgina, i a més es publicaran als diaris oficials corresponents.

Convocatòria per a la provisió del lloc de treball de Cap de recursos humans del Consorci

Acords de condicions laborals

La plantilla de personal del Consorci està integrada per personal propi, personal provinent de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. Per al personal bibliotecari, i atès que tot el personal provinent de la Diputació de Barcelona pertany a aquest col·lectiu, es pren com a referència les condicions laborals vigents a la Diputació de Barcelona. Per a la resta de personal el Consorci està adherit al Conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona.