Recursos Humans

Totes les persones que contracta Biblioteques de Barcelona per cobrir les seves necessitats de personal, fix o temporal, han d'haver fet els corresponents processos públics de selecció que permeten avaluar l'adequació de les persones candidates als perfils professionals requerits per a cada lloc de treball.

Totes les convocatòries de processos públics de selecció de personal per treballar a Biblioteques de Barcelona s'anunciaran en aquesta pàgina, i a més es publicaran als diaris oficials corresponents.

Acords de condicions laborals

La plantilla de personal del Consorci està integrada per personal propi, personal provinent de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. Per al personal bibliotecari, i atès que tot el personal provinent de la Diputació de Barcelona pertany a aquest col·lectiu, es pren com a referència les condicions laborals vigents a la Diputació de Barcelona. Per a la resta de personal el Consorci està adherit al Conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona.