Recursos Humans

Totes les persones que contracta Biblioteques de Barcelona per cobrir les seves necessitats de personal, fix o temporal, han d'haver fet els corresponents processos públics de selecció que permeten avaluar l'adequació de les persones candidates als perfils professionals requerits per a cada lloc de treball.

Totes les convocatòries de processos públics de selecció de personal per treballar a Biblioteques de Barcelona s'anunciaran en aquesta pàgina, i a més es publicaran als diaris oficials corresponents.

Provisió per lliure designació d’un lloc de treball de cap de Recursos Humans del Consorci de Biblioteques de Barcelona

El període de presentació d’instàncies serà del 30/04/2019 al 19/05/2019.

ATENCIÓ: segons l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, el termini de presentació d'instàncies queda prorrogat al primer dia hàbil següent, 20 de maig de 2019.

Convocatòria d’una contractació laboral temporal per al lloc de treball de tècnic/a d’informàtica i xarxes del Consorci de Biblioteques de Barcelona

El termini de presentació d’instàncies serà dins del termini de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

Bases i temari que han de regir per la convocatòria per a la provisió de places de tècnic/a mitjà/ana en Bibliologia del Consorci de Biblioteques de Barcelona

Acords de condicions laborals

La plantilla de personal del Consorci està integrada per personal propi, personal provinent de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. Per al personal bibliotecari, i atès que tot el personal provinent de la Diputació de Barcelona pertany a aquest col·lectiu, es pren com a referència les condicions laborals vigents a la Diputació de Barcelona. Per a la resta de personal el Consorci està adherit al Conveni col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona.

Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Barcelona 2017-2020 i acord d'ahesió a l'acord de condicions de treball de l'Ajuntament de Barcelona i a l'annex de les condicions específiques del personal laboral