Pla BUITS

El concurs de la segona edició del Pla BUITS s’ha resolt amb la cessió de sis solars municipals a entitats, associacions i fundacions sense ànim de lucre

El programa municipal Pla de Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social (Pla BUITS) té l'objectiu de dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, a través activitats d’interès públic de caràcter provisional, impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, afavorint la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del teixit urbà. Les activitats i usos de cadascun dels espais, d'un any prorrogable a tres anys màxim, tenen consideració d’interès públic o d’utilitat social, caràcter temporal i llurs instal·lacions són fàcilment desmuntables. Es tracta d'activitats d'àmbit educatiu, esportiu, lúdic o recreatiu, cultural o artístic, ambiental o paisatgístic, social o comunitari, o anàlegs. Una Comissió d'Avaluació s'encarrega de valorar les propostes que els projectes tinguin implicació en l'entorn, siguin econòmicament autosuficients, incloguin criteris de sostenibilitat ambiental, siguin creatius i innovadors i tinguin un gran impacte i rendiment social. La primera convocatòria es va impulsar l'octubre de 2012.

A l'abril de 2015, es va iniciar la 2a edició d'aquest programa, amb 11 nous espais a disposició d'entitats i agrupacions per a la realització d'activitats d'interès públic o utilitat social de forma temporal.  Al febrer de 2016 es va resoldre el concurs amb la cessió de sis d'aquests solars.

Trobareu més informació sobre la 2a edició de Pla BUITS en aquesta pàgina. Si voleu consultar el calendari del procés de la 2a edició podeu fer-ho en aquest enllaç.

 

Edició 2015

Consulteu tota la informació sobre els espais cedits en la segona edició del Pla, així com tota la documentació associada a la convocatòria.

Espais en actiu

Consulteu el llistat d'espais de l'anterior edició que estan en actiu

Cercar per mapa

Mapa dels espais del Pla BUITS. Hi trobareu tant els espais que estan en concurs de l'edició actual de 2015, així com els que estan en actiu que es van adjudicar en l'edició anterior de 2012.

Pla Estratègic

El Pla BUITS forma part de la voluntat de l'Ajuntament de Barcelona de renaturalitzar la ciutat i fer-la més confortable.

Més informació

Per atenció telefònica o presencial podeu acudir al Centre de Serveis a les Associacions de Torre Jussana.

Per a atenció online disposeu d'un formulari específic