Horts urbans

Què són?

La xarxa d'Horts Urbans de Barcelona és un programa de participació de l'Àrea de Medi Ambient destinat a les persones més grans de 65 anys de la ciutat, amb l'objectiu d'incorporar-los a activitats de millora ambiental a través del conreu d'hortalisses seguint els principis de l'agricultura biològica. Aquest programa es va iniciar l'any 1997 amb la posada en marxa dels horts de Can Mestres, si bé el primer hort que va començar a funcionar a Barcelona va ser l'Hort de l'Avi, al districte de Gràcia, l'any 1986, fruit de la petició d'un grup de veïns.

Els Horts Urbans tenen uns importants valors socials entre les persones que hi participen, ja que els permeten ocupar el seu temps, afavoreixen la creació d'un teixit de noves relacions i milloren la seva qualitat de vida mitjançant una activitat física molt positiva per a la seva salut. També tenen un alt valor ambiental per a la ciutat, ja que esdevenen nous espais verds públics en els quals l'horta és la protagonista.

Altres aspectes destacats són la seva funció d'educació ambiental, mitjançant la realització d'activitats destinades a les escoles que permeten als nens i les nenes conèixer el món agrari i els principis de l'agricultura biològica, així com una funció social de convivència entre generacions, ja que les activitats educatives que es fan als horts urbans faciliten la relació entre els infants i les persones grans.

El programa d'horts urbans a Barcelona es duu a terme en col·laboració amb els districtes i compta amb la col·laboració de la Fundació "la Caixa".

Localització dels horts urbans

Com són els horts?

Es tracta de petites parcel·les de 25 a 40 m2, en les quals es conreen hortalisses i verdures, i també plantes aromàtiques i de flor de temporada. Hi abunden el tomàquet, la mongeta tendra, la patata, el carbassó, les bledes, els llegums, la col, l'albergínia, l'all, la ceba, la carxofa i l'enciam.

Les plantacions d'espècies amb floracions de temporada ornamenten les parcel·les, i les plantes aromàtiques i medicinals tenen una important funció en l'agricultura biològica, ja que contribueixen a eliminar les plagues repel·lint o atraient cap a elles els insectes paràsits, com en el cas del romaní, que atrau el pugó i evita que vagi a les hortalisses i les verdures, i atrau els insectes pol·linitzadors.

A qui van dirigits?

Aquest programa està adreçat a persones més grans de 65 anys empadronades al districte on està situat l'hort, les quals han d'estar capacitades físicament per al treball agrícola i, en el moment de sol·licitar un hort, no conviure amb algú que sigui adjudicatari d'una parcel·la.

Una part del programa es reserva a entitats amb persones en risc d'exclusió social.

Per accedir-hi cal anar personalment a les Oficines d'Atenció Ciutadana dels Districtes i presentar la següent documentació dins del període establert:

- Instància sol·licitant formar part del concurs per a la concessió d'una parcel·la (hort).
- Original i fotocòpia del D.N.I
- Certificat de convivència (s'obté a les mateixes Oficines d'Atenció Ciutadana dels Districtes).

La convocatòria i les bases per formar part es publiquen al Butlletí Oficial de la Província, als taulers d'Anuncis de les Oficines d'Atenció Ciutadana dels Districtes i als casals d'avis.

Les parcel·les s'adquireixen per sorteig i els terrenys es cedeixen per cinc anys amb un període de prova inicial de sis mesos.

Un cop assiganada la cessió, les persones beneficiàries han de seguir un model d'agricultura biològica on no es poden fer servir productes químics i tampoc no es poden vendre els productes obtinguts del conreu.