Camí Escolar, Espai Amic

Col left

El camí escolar, espai amic pretén que els nois i les noies de la ciutat guanyin autonomia personal i qualitat de vida mentre van i vénen sols a l'escola, passegen pel parc, van al casal o a fer esport..., promovent alhora un compromís de participació de la comunitat.

Per aconseguir aquesta finalitat és necessari incidir tant en la població infantil com en els adults, per això cal generar actuacions que contribueixin al replantejament d'actituds per ambdues parts: els nois i les noies han de poder experimentar i aprendre a valorar els riscos mentre la comunitat, entesa com a ciutadania organitzada o no, ha de contribuir a posar les condicions de viabilitat.

Els objectius del programa

Facilitar la mobilitat autònoma, segura i sostenible dels escolars a partir dels 8 anys. Això vol dir que la noia o el noi van sols pel carrer o amb companys de diferents edats per l'itinerari que té les condicions de més seguretat i a peu.

D'aquest objectiu en deriven altres individualitzats, com ara:

- Millorar el coneixement del barri.
- Millorar la capacitat d'orientació.
- Identificar les situacions de perill.
- Triar els recorreguts més segurs i agradables.
- Formular propostes de millora i participar-ne en l'execució, si s'escau.
- Incrementar la capacitat d'adaptació a situacions noves.
- Aprendre comportaments nous adequats a les circumstàncies reals.
- Assolir hàbits més saludables per a ell o ella i més sostenibles per a la ciutat.
- Altres, específics de cada projecte.

Corresponsabilitzar la comunitat com a agent educatiu, començant pels agents més significatius o amb més responsabilitat educativa en la consecució d'aquest fi; es concreta a grans trets en els punts següents:

- Articular mecanismes de coordinació amb el professorat perquè els objectius del camí escolar es puguin incorporar en les àrees curriculars i compartir les actuacions amb les famílies, perquè puguin mantenir i complementar els mateixos objectius també en el temps educatiu "fora de l'escola" (es compta amb el suport de professionals externs, si s'escau).
- Donar eines i suport a les mares i els pares més implicats en el projecte per facilitar la seva tasca de representació dins de l'AMPA i per mantenir la coordinació, la informació i la sensibilització a totes les famílies de l'escola respecte d'aquest tema.
- Afavorir la participació d'altres agents socials interessats en aquesta finalitat. La col·laboració es concreta de manera diferent a cada projecte, depenent de les característiques del barri i del seu teixit social.

Els nois i les noies escolars són els actors actius que esdevenen veritables protagonistes del projecte. Es dóna prioritat als alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè d'educació primària. Actualment, s'està treballant experimentalment també amb els alumnes de cursos inferiors a tercer com a futurs participants i amb els alumnes de cursos superiors a sisè com a col·laboradors "naturals" que acompanyen als nois i noies que s'inicien en l'aventura d'anar a l'escola i pel barri, sols i a peu. 

El professorat de l'escola i en particular els tutors i les tutores sempre amb el suport de professionals externs, si s'escau. És important i desitjable la col·laboració de tota la comunitat educativa, incloent-hi el personal no docent i els monitors de migdia, entre d'altres. 

Les AMPA i les famílies encara que no participin a les AMPA (pares, avis, cangurs, etc.) són una peça clau per a la consecució dels objectius. 

Les associacions del barri (de veïns, comerciants, gent gran activa, associacions o entitats) com a expressió organitzada de la comunitat, poden esdevenir col·laboradors fonamentals. 

L'Administració municipal, concretament, actuen els districtes, l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat i l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB). Cal destacar també la coordinació amb el servei d'Educació Viària de la Guàrdia Urbana que té com a responsabilitat treballar conjuntament amb l'escola que ho demani, la prevenció de conductes de risc com a vianant , passatger i conductor de bicicleta. 

Cada agent té el seu paper dins del projecte. El paper de l'Administració municipal, en el seu conjunt, és col·laborar en tot el procés i dur a terme de manera coordinada les diferents accions que facin viable el projecte.

L'impuls i la iniciativa d'un camí escolar nou parteixen del territori, sovint de la mateixa escola o de l'AMPA o d'ambdues, però, per tal de portar-ho a terme, cal tenir en compte la capacitat de compromís i de participació dels agents principals, tant en el disseny com en la implementació del projecte.

El procés estàndard d'un projecte de camí escolar respon a les fases següents:

Avaluació inicial/diagnòstic: per conèixer l'itinerari actual que cada nen o nena segueix per anar a l'escola, el grau d'autonomia amb què ho fan, el mitjà de transport que fan servir, la percepció que tenen del recorregut, les dificultats que s'hi troben, la dimensió dels problemes o disfuncions, entre d'altres. Sovint aquesta tasca s'encarrega a una empresa externa, però requereix la implicació de pares/mares, professorat i alumnes per passar l'enquesta del camí escolar i per fer les entrevistes, el treball de camp -imprescindibles per conèixer la situació concreta de cada entorn escolar-, l'anàlisi de la informació i les propostes de millora que cal realitzar. Aquesta fase de diagnòstic es recull en un informe de centre i serveix de referència per a les actuacions posteriors que cal portar a terme.

Disseny del projecte específic i "acordat" de cada centre escolar (o de barri): si partim de l'informe diagnòstic, es configura el pla d'acció en coherència amb allò que s'ha identificat, prioritzant les accions en funció dels criteris tècnics i el pressupost disponible. Tanmateix, s'acorden les accions pedagògiques i de participació que es desenvoluparan durant el curs; òbviament, cada centre té la seva especificitat, però, en tot cas, es recolliran accions adreçades als nens i les nenes, al professorat, als pares i les mares i a la comunitat-barri-ciutat.

Implementació dels projectes: cada projecte, cada activitat tenen la seva pròpia dinàmica i recau més en uns agents o altres.

Avaluació: l'avaluació de cada projecte es va realitzant de manera continuada amb la periodicitat que s'acorda amb cada centre escolar. L'avaluació del projecte global de ciutat és compartida amb tots els tècnics i les tècniques referents del camí escolar de cada districte que es reuneixen periòdicament.

El projecte genèric de ciutat es tradueix a la pràctica en diferents formats, depenent de les característiques de l'escola, de l'AMPA, del barri, etc.

Col right


 

Full Informatiu Camí Escolar, espai amic

Full Informatiu 01         > Full Informatiu 02
Full Informatiu 03         > Full Informatiu 04
Full Informatiu 05         > Full Informatiu 06
Full Informatiu 07         > Full Informatiu 08
Full Informatiu 09         > Full Informatiu 10
Full Informatiu 11         > Full Informatiu 12
Full Informatiu 13         > Full Informatiu 14

 

JORNADES Camí Escolar, espai amic

Jornades 2014: Construint vincles escola i entorn | Veure vídeo
 

Avaluació del programa

L'IMEB aposta per la innovació i la millora continua del programa Camí escolar, espai amic i ha encarregat l'avaluació del mateix  a l'Institut Infància i Adolescència.

Presentació informe d’avaluació del programa “Camí Escolar, Espai Amic”

Resum executiu

> Article d'opinió amb el recull de les principals conclusions publicat a Educa.barcelona.

Publicacions
Altres experiències

Els nois i les noies escolars són els actors actius que esdevenen veritables protagonistes del projecte. Es dóna prioritat als alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè d'educació primària. Actualment, s'està treballant experimentalment també amb els alumnes de cursos inferiors a tercer com a futurs participants i amb els alumnes de cursos superiors a sisè com a col·laboradors "naturals" que acompanyen als nois i noies que s'inicien en l'aventura d'anar a l'escola i pel barri, sols i a peu. 

El professorat de l'escola i en particular els tutors i les tutores sempre amb el suport de professionals externs, si s'escau. És important i desitjable la col·laboració de tota la comunitat educativa, incloent-hi el personal no docent i els monitors de migdia, entre d'altres. 

Les AMPA i les famílies encara que no participin a les AMPA (pares, avis, cangurs, etc.) són una peça clau per a la consecució dels objectius. 

Les associacions del barri (de veïns, comerciants, gent gran activa, associacions o entitats) com a expressió organitzada de la comunitat, poden esdevenir col·laboradors fonamentals. 

L'Administració municipal, concretament, actuen els districtes, l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat i l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB). Cal destacar també la coordinació amb el servei d'Educació Viària de la Guàrdia Urbana que té com a responsabilitat treballar conjuntament amb l'escola que ho demani, la prevenció de conductes de risc com a vianant , passatger i conductor de bicicleta. 

Cada agent té el seu paper dins del projecte. El paper de l'Administració municipal, en el seu conjunt, és col·laborar en tot el procés i dur a terme de manera coordinada les diferents accions que facin viable el projecte.

L'impuls i la iniciativa d'un camí escolar nou parteixen del territori, sovint de la mateixa escola o de l'AMPA o d'ambdues, però, per tal de portar-ho a terme, cal tenir en compte la capacitat de compromís i de participació dels agents principals, tant en el disseny com en la implementació del projecte.

El procés estàndard d'un projecte de camí escolar respon a les fases següents:

Avaluació inicial/diagnòstic: per conèixer l'itinerari actual que cada nen o nena segueix per anar a l'escola, el grau d'autonomia amb què ho fan, el mitjà de transport que fan servir, la percepció que tenen del recorregut, les dificultats que s'hi troben, la dimensió dels problemes o disfuncions, entre d'altres. Sovint aquesta tasca s'encarrega a una empresa externa, però requereix la implicació de pares/mares, professorat i alumnes per passar l'enquesta del camí escolar i per fer les entrevistes, el treball de camp -imprescindibles per conèixer la situació concreta de cada entorn escolar-, l'anàlisi de la informació i les propostes de millora que cal realitzar. Aquesta fase de diagnòstic es recull en un informe de centre i serveix de referència per a les actuacions posteriors que cal portar a terme.

Disseny del projecte específic i "acordat" de cada centre escolar (o de barri): si partim de l'informe diagnòstic, es configura el pla d'acció en coherència amb allò que s'ha identificat, prioritzant les accions en funció dels criteris tècnics i el pressupost disponible. Tanmateix, s'acorden les accions pedagògiques i de participació que es desenvoluparan durant el curs; òbviament, cada centre té la seva especificitat, però, en tot cas, es recolliran accions adreçades als nens i les nenes, al professorat, als pares i les mares i a la comunitat-barri-ciutat.

Implementació dels projectes: cada projecte, cada activitat tenen la seva pròpia dinàmica i recau més en uns agents o altres.

Avaluació: l'avaluació de cada projecte es va realitzant de manera continuada amb la periodicitat que s'acorda amb cada centre escolar. L'avaluació del projecte global de ciutat és compartida amb tots els tècnics i les tècniques referents del camí escolar de cada districte que es reuneixen periòdicament.

El projecte genèric de ciutat es tradueix a la pràctica en diferents formats, depenent de les característiques de l'escola, de l'AMPA, del barri, etc.

Compartiu aquest contingut